СПРОБА ПОПЕРЕДНЬОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ЛЕКСИЧНИХ РЕАЛІЗАЦІЙ ПОНЯТТЯ ПТАХ У ВИСЛОВЛЮВАННЯХ, ЩО ВИРАЖАЮТЬ ПЕРЕКОНАННЯ ТА УПЕРЕДЖЕННЯ: ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ КЛАСИ.

  • Дмитро КЛИМЕНКО Університет ім. Яна Кохановського в Кельце
Ключові слова: знак, семіотичний предмет, категоризація, текст, фольклор

Анотація

У статті розглядаються окремі питання початкової класифікації лексичних реалізацій концепту птах. Класифікація, як прояв категоризації понять, закладена у звичаєво-міфологічній свідомості колективного народного суб'єкта. Вона впливає на процеси мислення, а згодом і на формування культурної оцінки в мові та мовленні, що виявляється в текстах з прагматикою не лише міфічної, а й пізнавальної чи магічної. У статті припускається, що поняття птах виконує в людському мисленні дві функції: семантичну функцію знака і функцію семіотичного предмета у висловлюваннях, що виражають вірування і переконання. Метою статті є аналіз лексичних реалізацій концепту птах у людському досвіді шляхом виокремлення функціонально-прагматичних класів у межах категоризації та обґрунтування функцій концепту птах у семантиці текстів джерел. Теоретичне завдання полягає у визначенні співвідношення когнітивного простору поняття птах, що розуміється як частина більш комплексно організованих когнітивних просторів людської повсякденності, про які йдеться у статті. Матеріалом дослідження послужили тексти фольклорних та усно-розмовних жанрів – повір'їв та висловлювань-переконань, з вибраних словників, присвячених народній усній традиції, в яких відображені лексичні реалізації поняття. У статті розглянуто питання філософії та психології, а також деякі лінгвосеміотичні аспекти мовлення. Застосована в роботі методологія функціональної прагматики, завдяки антропоцентричному принципу, уможливлює як спробу виявлення основних принципів лінгвосеміотичної категоризації суб'єкта, так і аналіз моделей понять про птаха, що розглядаються в межах мовленнєвого досвіду. Запропоновані оцінки функції та прагматика поняття птах є способом вираження у фольклорних жанрах інших культурних понять зі сфери повсякденного життя людини. Аналіз лексичної реалізації концепту птах дозволяє простежити фольклорні явища, є спробою впорядкування функціональних і прагматичних класів поняття, що лежать в основі звичаїв. Автор вважає, що жанри фольклору стають, у певному сенсі, інструментом ідеологічного впливу на населення, через притаманну їм повторюваність схем інтерпретації подій, які стали частиною людської культури.

Посилання

Klymenko, D. Próba analizy profili w językowym obrazie ptaków pod katem zmysłów i emocji, „Школа Відкритого Розуму. У світі емоцій і відчуттів”, Тернопіль, 2018, t.9, s. 182-188.

Leszczak, O. Metodologiczne zasady wartościowania i wartość jako koncept metodologiczny [w:] Kasperski E., Ulicka D. (red.), Dialog, komparatystyka, literatura. Profesorowi E. Czaplejewiczowi w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej, Warszawa, 2002, s. 35-65.

Leszczak, O. Lingwosemiotyka kultury. Funkcjonalno-pragmatyczna teoria dyskursu. Toruń, 2010.

Грушко, Е.А., Медведев, Ю.М. Словарь русских суеверий, заклинаний, примет и поверий. Нижний Новгород, 1995.

Гусев, В.Е. Эстетика фольклора. Ленинград, 1967.

Клименко, Д. Парадигматические классы и функционально-семантические категории экономической ценности выбранных птиц в фигуре профиля русской языковой картины птицы, „Школа Відкритого Розуму. Економічні цінності сучасної людини”, Тернопіль, 2021, t.12, s. 57-72.

Кульматов, В.Д., Кульматова, Т.В. Русские народные приметы и поверья., Москва, 1999.

Лещак, О, Матаховский, А. Тождество имени собственного и онимическое тождество объекта номинации в лингвокультультурологическом и лингвосемиотическом плане. Studia rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2020, t. 28, с. 141.

Лещак, О. Основы функционально прагматической теории языкового опыта. Аналитика. Критика. Типология. Тернополь, 2008.

Лещак, О. Дискурсы реального опыта: homo vitalis – homo economicus – homo politicus. Тернополь, 2016.

Пермяков, Г. Л. От поговорки до сказки (Заметки по общей теории клише), Москва, 1970.

Klymenko, D. 2018. Próba analizy profili w językowym obrazie ptaków pod katem zmysłów i emocji, [An attempt to analyse profiles in the linguistic image of birds in terms of senses and emotions]. In „Shkola Vidkrytogo Rozumu. U sviti emocij i vidchuttiv”, [The School of Open Mind. In the world of emotions and perceptions]. Ternopil, t.9, s. 182-188.

Leszczak, O. 2002. Metodologiczne zasady wartościowania i wartość jako koncept metodologiczny, [Methodological principles of value and value as a methodological concept]. In Dialog, komparatystyka, literatura. Profesorowi E. Czaplejewiczowi w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej, [Dialogue, comparativism, literature. To Professor E. Czaplejewicz on the 40th anniversary of scientific and didactic work], Kasperski E., Ulicka D. (ed.), Warszawa, s. 35-65.

Leszczak, O., 2010. Lingwosemiotyka kultury. Funkcjonalno-pragmatyczna teoria dyskursu. [Linguosemiotics of culture. Functional-pragmatic theory of discourse]. Toruń.

Grushko, E.A., Medvedev, Yu.M. 1995. Slovar russkych sueveryj, zaklynanyj, prymet y poveryj, [Dictionary of Russian superstitions, incantations, omens and beliefs]. Nyzhnyj Novgorod.

Gusev, V.E. 1967. Estetyka folklore, [Aesthetics of folklore]. Lenyngrad.

Klymenko, D. 2021. Paradygmatycheskye klassy y funkcyonalno-semantycheskye kategoryy ekonomycheskoj cennosty vybrannyh ptyc v fygure profylya russkoj yazykovoj kartyny ptycy, [Paradigmatic classes and functional-semantic categories of economic value of selected birds in the profile figure of the Russian language picture of birds]. In „Shkola Vidkrytogo Rozumu. Ekonomichni cinnosti suchasnoyi lyudyny”, [The School of the Open Mind. Economic Values of the Present Human Being], Ternopil, t.12, s. 57-72.

Kulmatov, V.D., Kulmatova, T.V. 1999. Russkye narodnye prymety y poveryja., [Russian folk omens and beliefs]. Moskva.

Leshhak, O, Matahovskyj, A. 2020. Tozhdestvo ymeny sobstvennogo y onymycheskoe tozhdestvo objekta nomynacyy v lyngvokultulturologycheskom y lyngvosemyotycheskom plane. [The identity of the proper name and onymic identity of the object of nomination in linguocultural and linguosemiotic perspective]. In Studia rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, [Rusycystic studies at Jan Kochanowski University], t. 28, s. 141.

Leshhak, O. 2008. Osnovy funkcyonalno pragmatycheskoj teoryy yazykovogo opyta. Analytyka. Krytyka. Typologyya. [The foundations of a functionally pragmatic theory of language experience. Analytics. Criticism. Typology]. Ternopol.

Leshhak, O. 2016. Dyskursy realnogo opyta: homo vitalis – homo economicus – homo politicus. [Discourses of real experience: homo vitalis - homo economicus - homo politicus]. Ternopol.

Permyakov, G. L. 1970. Ot pogovorky do skazky (Zametky po obshhej teoryy klyshe), [From the proverb to the tale (Notes on the general theory of clichés)]. Moskva.

Опубліковано
2022-12-20
Як цитувати
КЛИМЕНКО, Д. (2022). СПРОБА ПОПЕРЕДНЬОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ЛЕКСИЧНИХ РЕАЛІЗАЦІЙ ПОНЯТТЯ ПТАХ У ВИСЛОВЛЮВАННЯХ, ЩО ВИРАЖАЮТЬ ПЕРЕКОНАННЯ ТА УПЕРЕДЖЕННЯ: ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ КЛАСИ. Studia Methodologica, (54), 104-121. https://doi.org/10.25128/2304-1222.22.54.07
Розділ
Articles