ПРОБЛЕМИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПОНЯТЬ «МОВА» ТА «ДІАЛЕКТ» В УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІОЛІНГВІСТИЧНОМУ ПРОСТОРІ

  • Тетяна САВЧИН Тернопільський національний технічний університет Імені Івана Пулюя
Ключові слова: соціолінгвістика, діалект, літературна мова, художній текст, лексичні особливості, територіальний принцип

Анотація

У статті ми намагаємося визначити сучасні погляди на диференціацію понять «мова» та «діалект». Відмінність між загальнолітературною мовою та діалектами демонструємо на підставі лексичних та регіональних особливостей. В сучасному українському науковому дискурсі питання розрізнення мови та діалекту є недостатньо дослідженим, тобто науковці досі не дійшли згоди у питаннях їх чіткого виокремлення. Мовознавці дійшли згоди, що загальнолітературну мову вирізняють усталеність, кодифікованість, зрозумілість для усіх носіїв мови. Літературна мова – це мова освіти, науки, медійних засобів тощо. Діалект має певні риси у лексичній , фонетичній, граматичній системі та є зрозумілим лише для певного регіону чи групи людей. На даний момент в Україні існує дійсно велика кількість діалектів і кожен із них має свої особливості формування, функціонування, побутування на певній території. Найбільше суперечок в українській соціолінгвістиці точаться навколо закарпатського говору, який слід вважати одним із діалектів сучасної української мови.

У статті детально розглядається проникнення діалектного мовлення у літературний твір, що, з одного боку надає авторському мовленню місцевої специфіки, а з іншого – сприяє входженню певних рис діалектного мовлення у загальноукраїнський мовленнєвий фонд. На властивість діалектів впливати на літературний текст звернув увагу ще Іван Франко. Найцікавішими щодо вживання діалектизмів є твори М. Коцюбинського, Ю. Федьковича, М. Павлика, Д. Харов’юка, М. Козоріса, Д. Павличка, Д. Бедзика. Найцікавішими прикладами вживання діалектизмів у сучасних літературних текстах вважаємо твори Володимира Лиса, Юрія Винничука, Марії Матіос.

Серед цікавих явищ взаємодії діалектів та літературної мови є ділінгвізм –володіння літературною мовою та однією з діалектних форм спілкування. Діалекти збагачуюють мовлення, розширюють літературний канон, стають своєрідною візитівкою освіченої та лінгвістично обдарованої людини.

Посилання

. Білоконенко Л.А. Соціолінгвістика : практикум. Кривий Ріг : КДПУ, 2020. 106с.

Гримашевич Г. І. Діалекти як джерело збереження культури та духовності українського народу. URL:http://nniif.org.ua/File/20ggidyd.pdf

Громик Ю. Поліські діалекти в сучасній художній літературі. Луцьк : Вежа-Друк, 2022. 304с.

Єрмоленко С. Я. Сучасна літературна мова і діалекти.// Рідне слово. Вип. 6. Київ : Наукова думка, 1972. С. 14–15.

Загальна психологія/ За загальною редакцією академіка С. Д. Максименка. Вінниця: Нова Книга, 2004.704 с.

Звонська Л. Л. Енциклопедичний словник класичних мов / Н. В. Корольова, О. В. Лазер-Паньків та ін./ За ред. Л. Л. Звонської. Київ : Київський університет, 2017. 552 с.

Іван Франко. Лїтературна мова і діялєкти. URL:https://zbruc.eu/node/68718.

Коваленко Б. Комплексне дослідження використання діалектів у мові української художньої літератури. Українська мова. 2011. № 1. С. 125–129.

Ковтун О. В. Діалектна лексика у сучасній українській прозі в аспекті перекладу. C.184–188.

Конституція України. URL:https://www.president.gov.ua/documents/constitution

Лагдан С. П. .Роль української мови у формуванні ціннісних орієнтацій студентської молоді. Формування загальнолюдських та патріотичних цінностей у студентської молоді. Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет,. 2015. С. 219–224.

Левкова А. На кожне сільце — своє слівце.URL:https://www.verbum.com.ua/02/2021/the-languages-we-speak/each-place-its-word/

Масенко Л. Т. Літературна мова // Енциклопедія Сучасної України/ред.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. Т. 17.

Масенко Л. Нариси з соціолінгвістики. Київ: Києво-Могилянcька академія, 2010. 242c.

Німчук В. Ще раз про «Русинський язик» і збереження діалектного середовища.// Українська мова. 2017. № 3. С. 15–24.

Різниця між мовою та діалектом у соціолінгвістиці. URL:https://uk.strephonsays.com/language-and-dialect-in-sociolinguistics-2337#menu-3

М.Рошко: руйнування міфів про закарпатський діалект. URL:https://varosh.com.ua/dumky/66494/.

Севрук В. Г. Діалекти українських циган. 2015 С.161–166. URL:http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/9220/1/%D0%A3%D0%9A%D0%A 0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90%20%D0%9C%D0%9E%D0%92%D0%90_p195-200.pdf

Сердега Р. Л. Мова фольклору – діалект чи наддіалект // Лінгвістика. 2018. № 1 (38). С. 49–62.

Чому в українську мову повертається мода на діалекти? URL:https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2606464-comu-v-ukrainsku-movu-povertaetsa-moda-na-dialekti.html

Яворський Ю. Теоретичні засади вивчення діалектизмів у мові художньої літератури.// Лінгвостилістичні студії. Вип. 2. 2015.С. 230–236.

CentreNationaldeRessourcesTextuellesetLexicales.URL:https://www.cnrtl.fr/definition/idiome.

Listofdeclarationsmadewithrespecttotreaty No. 148. EuropeanCharterforRegionalorMinorityLanguages. URL:https://web.archive.org/web/20150918164438/http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeDeclarations.asp?NT=148&CM=1&DF=&CL=ENG&VL=1.

Bilokonenko L.A. Sociolinguistics. Kryvyi Rih, 2020. 106 p.

Hrymashevich G. I. Dialects as a source of preservation of the culture and spirituality of the Ukrainian people. URL:http://nniif.org.ua/File/20ggidyd.pdf

Gromyk Y. Polesia dialects in modern fiction. Lutsk: Vezha-Druk, 2022. 304 p.

Yermolenko S. Ya. Modern literary language and dialects // Ridne slovo. Vol. 6. Kyiv: Naukova dumka, 1972. P. 14–15.

General psychology / edited by S. Maksimenko. Vinnytsia: Nova Kniga, 2004. 704 p

Zvonska L. L. Encyclopedic dictionary of classical languages. Kyiv: Kyiv University, 2017. 552 p.

Franko I. Literary language and dialects. URL:https://zbruc.eu/node/68718

Kovalenko B. Comprehensive study of the use of dialects in the language of Ukrainian fiction // Ukrainian language. 2011. № 1. P. 125–129.

Kovtun O. V. Dialect vocabulary in modern Ukrainian prose in the aspect of translation. P.184–188.

The Constitution of Ukraine. URL:https://www.president.gov.ua/documents/constitution

Lagdan S.P. The role of the Ukrainian language in the formation of value orientations of student youth. Formation of universal and patriotic values among student youth. 2015. P. 219–224.

Levkova A. Every village has its own word. URL:https://www.verbum.com.ua/02/2021/the-languages-we-speak/each-place-its-word/

Masenko L. T. Literary language // Encyclopaedia of Modern Ukraine. Kyiv: Institute of Encyclopaedic Research of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2016. Vol. 17.

Masenko L. T. Essays on sociolinguistics. Kyiv, 2010. 242 p.

Nimchuk V. Once again about the “Rusyn language” and the preservation of the dialectal environment // Ukrainian language. 2017. № 3. P. 15–24.

The difference between language and dialect in sociolinguistics. URL:https://uk.strephonsays.com/language-and-dialect-in-sociolinguistics-2337#menu-3

. Roshko M. Destruction of myths about the Transcarpathian dialect. URL:https://varosh.com.ua/dumky/66494/

Sevruk V. G. Dialects of Ukrainian Gypsies. 2015 P.161–166. URL:http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/9220/1/%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90%20%D0%9C%D0%9E%D0%92%D0%90_p195-200.pdf

Serdega R. L. The language of folklore – dialect or super-dialect // Linguistics. 2018. № 1.38. P. 49–62.

Why is the fashion for dialects returning to the Ukrainian language? URL:https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2606464-comu-v-ukrainsku-movu-povertaetsa-moda-na-dialekti.html

Yavorskyi Yu. Theoretical principles of the study of dialectics in the language of fiction // Linguistic studies. Vol. 2. 2015. P. 230–236.

Centre_National_de_Ressources_Textuelle_set_Lexicales.URL:https://www.cnrtl.fr/definition/idiome

List_of_declarations_made_with_respect_to_treaty_No_148_European_Charter_for_Regional_or_Minority_Languages.URL:https://web.archive.org/web/20150918164438/http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeDeclarations.asp?NT=148&CM=1&DF=&CL=ENG&VL=1

Опубліковано
2022-12-20
Як цитувати
САВЧИН, Т. (2022). ПРОБЛЕМИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПОНЯТЬ «МОВА» ТА «ДІАЛЕКТ» В УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІОЛІНГВІСТИЧНОМУ ПРОСТОРІ. Studia Methodologica, (54), 92-103. https://doi.org/10.25128/2304-1222.22.54.06
Розділ
Articles