АВТОРСЬКИЙ ВЕРТЕП «ВІЙНИ»: СЮЖЕТНО-МОТИВНО-ПЕРСОНАЖНІ МОДИФІКАЦІЇ

  • Лілія ЯРЕМКО Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: Вертепна драма, авторський вертеп, «вертепи війни», сюжет, мотиви, персонажі вертепу

Анотація

У статті розглянуто феномен вертепу як унікального явища фольклорної традиції українців. Подано інтерпретацію вертепного дійства як «пограничне фольклорно-літературне явище». Акцентована увага на значимості вертепу у парадигмі сучасних етнокультурних комунікацій. Для аналізу взято сучасний авторський текст вертепу 2023 року. У тексті майстерно поєднано теми «сакрального» і «профанного».  Акцентовано увагу на появі нових мотивів, сюжетів, персонажів. З’являються мотиви незламності духу українських воїнів, мотив прагнення до Перемоги. Маємо зміни у сюжеті вертепу: додаються нові події, факти сьогодення, які майстерно вплетені у канву релігійного сюжету. Окрім того, у тексті представлено багато нових персонажів з політичного життя країни-агресорки. Події війни росії проти України накладають відбиток на появу нових текстів вертепів з «політичними підтекстами». Це «вертепи війни». Незважаючи на те, що вертепна драма, яка побудована на естетичних формах мистецтва бароко, усе ж вільно поводиться з контамінацією різноманітних сюжетів і мотивів. Вертеп розвивається і модернізується відповідно до ситуацій часу, у якому ми живемо. Методологічною основою статті є використання функціонально-системного підходу до аналізу новітніх текстів авторського вертепу.

Посилання

«Вертеп» Григорія Чубая як модифікація вертепної драми (2008) // Слово і час. №7. 67-76.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02GmwdD6rmqZt6eqqBifd6vL4BmpNLPL78yKymCroBEMtzwcj

Isopolski, E.(1843), Badania podan ludu: Pamiatki Ukrainy / Е. Isopolski // Atheneum. - Wilno,- Odd III. - T. I. 19-30 ; Odd. III. -T. 3. 47-68 (Dramat wertepowy o smierci. 60-64.

Бондаревська, І.А. (2000) , Сакральне і профанне в проеціях людського життя (досвід Григорія Сковороди. Наукові записки. Т.18. Ювілейний випуск. С.101-106).

Вовчак, Андрій. (2013), Народний ляльковий вертеп («бетлейка») в околицях Хирова на Старосамбірщині Львівської області. Родина Колессів - спадкоємність науково-мистецьких традицій (з нагоди 140-річчя від дня народження академіка Філарета Колесси). Збірник наукових праць та матеріалів. Львів. 306-309.

Возняк, М.С. (1955), Початки української комедії (1619-1819) / М.С. Возняк. Вид. 2. Львів : ГОВЕРЛЯ. 251 с.

Возняк, М.С. (1912), Стара українська драма і новіші досліди над нею / М.С. Возняк // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. Львів. Т. 112. Кн. 6. 139-191.

Герус, Л. (2017), Шопка в українській християнській традиції: ґенеза, історія, символіка. Народознавчі зошити. Львів. № 3. С. 579-595.

Голод, Роман.(2023), Вертеп.// Режим доступу: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02DCE17dMS5UrvaoLZ9UyPndnzZDCcDVE4rCXtWUbMbXHQq

https://www.youtube.com/watch?v=ysoGiMRxyhI

Завітій, Б.,(1998), Українська народна драма про царя Ірода (спроба систематизації). Народознавчі зошити. Львів. № 6. С. 646-654.

Закальська, Ярина. «Різночасові модифікації вертепної драми:- політичний аспект», Закарпатські філологічні студії. Випуск 3. Том 3. С.147-152.

Козак, Олена.(2022), Вертеп 2022 року. // Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/stsenarii-rizdvianyi-vertep-2023-616601.html

Курочкін, О.В. (2022), Різдвяний вертеп: шляхи історичної трансформації: монографія, Київ: Видавництво «Ліра». 188 с.

Курочкін, О.(2014), Український вертеп на межі двох епох / Олександр Курочкін // Народна творчість та етнографія. № 6. 29-41.

Михайло, Юрій.(2016), Сакральне як феномен культури, Релігія та Соціум. No3-4. 93-100.

Наумовська Олеся.(2023). Режим доступу:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02DCE17dMS5UrvaoLZ9UyPndnzZDCcDVE4rCXtWUbMbXHQq

Папіш, Марія.(2022), Еволюція образної системи української різдвяної драми. Три царі-від біблійних мудреців до провідників українського народу.// Народознавчі зошити. № 6 (168). 1448-1460.

Пилипчук, Р. (2010), До питання про початок українського вертепу, або ще раз в обороні Еразма Ізопольського / Ростислав Пилипчук // Радишевський Р. Українська полоністика: проблеми, школа, сильветки. Київські полоністичні студії. -Т. ХХVІІ. – Київ. 363-375.

Різдвяний вертеп на Волині / Записи текстів, упоряд. і вступ. ст. О. Ошуркевича.(2009). Луцьк. 72 с.

Стецька, Ірина ( Stetska Іryna). (2023). Режим доступу:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02GmwdD6rmqZt6eqqBifd6vL4BmpNLPL78yKymCroBEMtzwcj

Сучасний різдвяний вертеп 2023 року.// Режим доступу: https://naurok.com.ua/scenariy-rizdvyanogo-vertepu-316574.html

Федас, Й. (1987), Український народний вертеп (у дослідженнях ХІХ–ХХ ст.). – К.: Наукова думка. 184 с.

Федас, Йосип, Феномен українського вертепу. Режим доступу: Fenomen_ukrainskoho_vertepu.pdf

Франко, І.(1982), До історії українського вертепу ХVІІІ віку. Франко І. Твори: у 50 т. Київ: Наук. думка. Т 36. 170–375.

Франко, Іван.(1980), Як виникають народні пісні. Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах.- К.: Наукова думка. Т.27. 57-65. // Режим доступу: Іван Франко – Як виникають народні пісні (i-franko.name)

Франко, І.Я. Нові матеріали до українського вертепу(1983) / Іван Франко // Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. Київ.Т. 38. 378-402.

Харчишин, О. (2005), Вертепна драма в сучасному студентському середовищі (традиційні та нові риси). Народна творчість та етнографія. 2005. № 6. 65-71.

Шевчук, В. (2005), Про Йосипа Обонкіна-Батю, українську вертепну драму та вертепне дійство. Шевчук В. Муза Роксоланська. Українська література ХVI–XVIII століть: У 2-х кн. Кн. 2. : Розвинене бароко. Пізнє бароко. Київ: Либідь. 561–578. https://ukrlit.net/info/baroque/55.html

«Vertep» Hryhoriia Chubaia iak modyfikatsiia vertepnoi dramy.// Slovo i chas. 2008. №7. 67-76.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02GmwdD6rmqZt6eqqBifd6vL4BmpNLPL78yKymCroBEMtzwcj

Isopolski, E. Badania podan ludu: Pamiatki Ukrainy / E. Isopolski // Atheneum. - Wilno, 1843. - Odd III. T. I 19-30 ; Odd. III. T. 3. 47-68 (Dramat wertepowy o smierci. 60-64).

Bondarevs'ka, I.A. (2000) , Sakral'ne i profanne v proetsiiakh liuds'koho zhyttia (dosvid Hryhoriia Skovorody. Naukovi zapysky. T.18. Yuvilejnyj vypusk. S.101-106). S.101.

Vovchak, Andrij. (2013), Narodnyj lial'kovyj vertep («betlejka») v okolytsiakh Khyrova na Starosambirschyni L'vivs'koi oblasti. Rodyna Kolessiv — spadkoiemnist' naukovo-mystets'kykh tradytsij (z nahody 140-richchia vid dnia narodzhennia akademika Filareta Kolessy). Zbirnyk naukovykh prats' ta materialiv. L'viv. 306-309.

Vozniak, M.S.(1955), Pochatky ukrains'koi komedii (1619-1819) // M.S. Vozniak ; Vyd. 2. L'viv : HOVERLYa.

Vozniak, M.S. (1912), Stara ukrains'ka drama i novishi doslidy nad neiu // M.S. Vozniak // Zapysky Naukovoho tovarystva im. Shevchenka. -L'viv. T. 112. -Kn. 6. 139-191.

Herus, L. (2017), Shopka v ukrains'kij khrystyians'kij tradytsii: geneza, istoriia, symvolika. Narodoznavchi zoshyty. L'viv. № 3. S. 579-595.

Holod, Roman. (2023), Vertep.// Rezhym dostupu: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02DCE17dMS5UrvaoLZ9UyPndnzZDCcDVE4rCXtWUbMbXHQq

https://www.youtube.com/watch?v=ysoGiMRxyhI

Zavitij, B. (1998), Ukrains'ka narodna drama pro tsaria Iroda (sproba systematyzatsii). Narodoznavchi zoshyty. L'viv. № 6. S. 646-654.

Zakal's'ka, Yaryna. «Riznochasovi modyfikatsii vertepnoi dramy:- politychnyj aspekt», Zakarpats'ki filolohichni studii. Vypusk 3. Tom 3. 147-152.

Kozak Olena. (2023), Vertep 2022 roku. // Rezhym dostupu: https://vseosvita.ua/library/stsenarii-rizdvianyi-vertep-2023-616601.html

Kurochkin, O.V. (2022), Rizdvianyj vertep: shliakhy istorychnoi transformatsii: monohrafiia, Kyiv: Vydavnytstvo «Lira».

Kurochkin, O.(2014), Ukrains'kyj vertep na mezhi dvokh epokh / Oleksandr Kurochkin // Narodna tvorchist' ta etnohrafiia. № 6. 29-41.

Mykhajlo, Yurij.(2016), Sakral'ne iak fenomen kul'tury, Relihiia ta Sotsium. No3-4. 23-24.

Naumovs'ka Olesia. (2023). Rezhym dostupu:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02DCE17dMS5UrvaoLZ9UyPndnzZDCcDVE4rCXtWUbMbXHQq

Papish, Mariia.(2022), Evoliutsiia obraznoi systemy ukrains'koi rizdvianoi dramy. Try tsari-vid biblijnykh mudretsiv do providnykiv ukrains'koho narodu.// Narodoznavchi zoshyty. № 6 (168). 1448-1460.

Pylypchuk, R. (2010), Do pytannia pro pochatok ukrains'koho vertepu, abo sche raz v oboroni Erazma Izopol's'koho / Rostyslav Pylypchuk // Radyshevs'kyj R. Ukrains'ka polonistyka: problemy, shkola, syl'vetky. Kyivs'ki polonistychni studii. - T. ХХYII. -Kyiv. 363-375.

Rizdvianyj vertep na Volyni (2009) / Zapysy tekstiv, uporiad. i vstup. st. O. Oshurkevycha. – Luts'k.

Stets'ka, Iryna (2023). Rezhym dostupu:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02GmwdD6rmqZt6eqqBifd6vL4BmpNLPL78yKymCroBEMtzwcj

Suchasnyj rizdvianyj vertep 2023 roku. (2023). // Rezhym dostupu: https://naurok.com.ua/scenariy-rizdvyanogo-vertepu-316574.html

Fedas, J.(1987), Ukrains'kyj narodnyj vertep (u doslidzhenniakh –ХІХ-ХХ st.). – K.: Naukova dumka.

Fedas, Josyp, Fenomen ukrains'koho vertepu. Rezhym dostupu: Fenomen_ukrainskoho_vertepu.pdf

Franko, I.(1982), Do istorii ukrains'koho vertepu ХYIII viku. Franko I. Tvory: u 50 t. Kyiv: Nauk. dumka. T 36. 170-375.

Franko, Ivan.(1980), Yak vynykaiut' narodni pisni. Franko I.Ya. Zibrannia tvoriv u 50-y tomakh.- K.: Naukova dumka. T.27., 57-65. // Rezhym dostupu: Ivan Franko – Yak vynykaiut' narodni pisni (i-franko.name)

Franko, I.Ya.(1983), Novi materialy do ukrains'koho vertepu / Ivan Franko // Franko I.Ya. Zibrannia tvoriv : u 50 t. Kyiv. T. 38. 378-402.

Kharchyshyn, O.(2005), Vertepna drama v suchasnomu students'komu seredovyschi (tradytsijni ta novi rysy). Narodna tvorchist' ta etnohrafiia. L'viv, № 6. 65-71.

Shevchuk,(2005), V. Pro Josypa Obonkina-Batiu, ukrains'ku vertepnu dramu ta vertepne dijstvo. Shevchuk V. Muza Roksolans'ka. Ukrains'ka literatura KhVI–XVIII stolit': U 2-kh kn. Kn. 2. : Rozvynene baroko. Piznie baroko. Kyiv: Lybid'. 561–578. https://ukrlit.net/info/baroque/55.html

Опубліковано
2022-12-20
Як цитувати
ЯРЕМКО, Л. (2022). АВТОРСЬКИЙ ВЕРТЕП «ВІЙНИ»: СЮЖЕТНО-МОТИВНО-ПЕРСОНАЖНІ МОДИФІКАЦІЇ. Studia Methodologica, (54), 61-76. https://doi.org/10.25128/2304-1222.22.54.04
Розділ
Articles