УСНІ НАРАТИВИ ОСТАРБАЙТЕРІВ: СЮЖЕТОТВОРЧІ ЕЛЕМЕНТИ ТА СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА

  • Назарій СЛОБОДЯН Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Ключові слова: фольклор, усні наративи, Друга світова війна, остарбайтери, повсякдення

Анотація

У пропонованій статті проаналізовано усні наративи остарбайтерів про трудове невільництво в Німеччині періоду Другої світової війни. Фольклор цієї тематичної групи є невід’ємною частиною величезного масиву української народної словесності, породженої репресіями окупаційних режимів ХХ ст. проти борців за свободу і державну незалежність України та спрямованих на упокорення її народу і підпорядкування його волі поневолювачів.

Зазначено, що на території, захопленій гітлерівськими окупантами, залучення працездатного населення до різних робіт на місцях і на виїзді проводилося шляхом вербування, спеціальної мобілізації й інших акцій насильного захоплення людей. Це стало моральним та фізичним випробуванням для тогочасного населення України, що також знайшло своє широке відображення у його мистецькій складові, зокрема і в усній народній словесності.

Досліджено, що в усних наративах остарбайтерів простежується детальний опис їхнього повсякдення. Для українців, які потрапили на роботу у промислові підприємства основною проблемою розповіді стала проблема пошуку засобів до існування. Саме тому одним з найпоширеніших мотивів в низці епізодів є мотив голодування та пошуку їжі. Акцентовано, що важливе місце в досліджуваних нами наративах займає опис житлових умов, деталей побуту, графіку робочого дня, специфіки роботи. Яскраво виражається образ німця, що через співчутливе, часом доброзичливе ставлення, підтримку конструюється в образ “чужого” як “свого іншого”. Простежено, що в зібраних наративах німці виступають не тільки злотворцями (ворогами), але й в деяких випадках добротворцями та помічниками, що так чи інакше допомагали у скрутній ситуації. Особливе місце в таких розповідях займає фігура помічника, який виступає однією з обов’язкових структурних одиниць в системі дієвих осіб.

Посилання

Воропай О. Ясир: Листи, оповідання і народна творчість у німецькій неволі. Мюнхен: Гільце, 1947. 64 с.

Кирчів Роман. Двадцяте століття в українському фольклорі. Львів: Ін-т народознавства НАН України, 2010. 536 с.

Кузьменко О. Драматичне буття людини в українському фольклорі: концептуальні форми вираження (період Першої та Другої світових воєн): монографія. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2018. 728 с.

Кузьменко О. Творчість «остарбайтерів» як форма досвіду й культурна практика: зміна наукової візії фольклориста. Категорія «зміни» у соціальних і гуманітарних дослідженнях: матеріали V міжнародного Тернопільського методологічного колоквіуму, 26-27 березня 2021 року. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. C. 34–39.

Кухарєва Н. Спогади остарбайтерів як важливе джерело вивчення теми війни. Науковi записки. Збiрник праць молодих вчених та аспiрантiв. Т. 19. К., 2009. С. 40-57.

Лапан Т. Особливості спогадів жителів Західної України про рабську та примусову працю в нацистській Німеччині.Сторінки воєнної історії: збірник наукових статтей. 2009. Вип.12. С.73–86.

Листи з фашистської каторги. Збірник листів радянських громадян, які були вигнані на каторжні роботи до фашистської Німеччини. К., 1947. С. 145.

Мишанич С. Фольклористичні та літературознавчі праці. Т. II. Літературознавчі студії. Народні месники України у фольклорі. Талановиті носії і творці фольклору: до проблеми еволюції фольклорної традиції. З історії української фольклористики. Науково-популярні статті. Донецьк: Донецький національний університет, 2003. 470 с.

Невигадане. Усні історії остарбайтерів. Харків, 2004. 236 с

Нестеренко Л. Епістолярій остарбайтерів як джерело вивчення повсякденного життя українців на території Третього Рейху в роки Другої світової війни (на прикладі Срібнянського району Чернігівської області). Сіверянський літопис. 2016. № 4. С. 116-136.

Нестеренко Л. Остарбайтери Срібнянщини: вербування, життя в неволі та після повернення додому. Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції «Вигнання нацистських окупантів з України: пам’ять та уроки історії для сьогодення». Чернігів, 2015. С.69–70.

Попович М. Червоне століття. Київ: «АртЕк», 2005. С. 28-33.

Voropai O. 1947. „Yasyr: Lysty, opovidannia i narodna tvorchist u nimetskii nevoli“ [Yasir: Letters, stories and folk art in German captivity]. Miunkhen: Hiltse, 1947. 64 p.

Kyrchiv R. 2010. „Dvadtsiate stolittia v ukrainskomu folklori“ [Twentieth century in Ukrainian folklore]. Lviv: In-t narodoznavstva NAN Ukrainy. 536 p.

Kuzmenko, O. 2018. „Dramatychne buttia liudyny v ukrainskomu folklori: kontseptualni formy vyrazhennia (period Pershoi ta Druhoi svitovykh voien)“ [Dramatic human existence in ukrainian folklore: conceptual forms of expression (the period of XXI and XXII)]. Lviv: Instytut of Ethnology of the NAN of Ukraine.

Kuzmenko O. 2021. „Tvorchist «ostarbaiteriv» yak forma dosvidu y kulturna praktyka: zmina naukovoi vizii folklorysta“ [Creativity of "ostarbeiters" as a form of experience and cultural practice: changing the scientific vision of a folklorist.]. Katehoriia «zminy» u sotsialnykh i humanitarnykh doslidzhenniakh: materialy V mizhnarodnoho Ternopilskoho metodolohichnoho kolokviumu, 26-27 bereznia 2021 roku. Ternopil : TNPU im. V. Hnatiuka. pp. 34–39.

Kukharieva N. 2009. „Spohady ostarbaiteriv yak vazhlyve dzherelo vyvchennia temy viiny“ [Memoirs of ostarbeiters as an important source of studying the topic of war]. Naukovi zapysky. Zbirnyk prats molodykh vchenykh ta aspirantiv. T. 19. K., pp. 40-57.

Lapan T. 2009. „Osoblyvosti spohadiv zhyteliv Zakhidnoi Ukrainy pro rabsku ta prymusovu pratsiu v natsystskii Nimechchyni“ [Peculiarities of memories of residents of Western Ukraine about slave and forced work in Nazi Germany]. Storinky voiennoi istorii: zbirnyk naukovykh stattei. Vol.12. pp.73–86.

Lysty z fashystskoi katorhy. Zbirnyk lystiv radianskykh hromadian, yaki buly vyhnani na katorzhni roboty do fashystskoi Nimechchyny [Letters from fascist penal servitude. A collection of letters from Soviet citizens who were deported to hard labor in fascist Germany]. K., 1947. 145 p.

Myshanych, S. 2003. „Folklorystychni ta literaturoznavchi pratsi“. T. II. „Literaturoznavchi studii. Narodni mesnyky Ukrainy u folklori. Talanovyti nosii i tvortsi folkloru: do problemy evoliutsii folklornoi tradytsii. Z istorii ukrainskoi folklorystyky“. [Folklore and literary works. Vol. 2: Literary studies. People’s avengers of Ukraine in folklore. Talented carriers and creators of folklore: to the problem of evolution of folklore tradition. From the history of Ukrainian folklore. Popular science articles]. Donetsk: Donetsk National University.

Nevyhadane. Usni istorii ostarbaiteriv [Uninvented. Oral histories of ostarbeiters]. Kharkiv, 2004. 236 p.

Nesterenko L. 2016. „Epistoliarii ostarbaiteriv yak dzherelo vyvchennia povsiakdennoho zhyttia ukraintsiv na terytorii Tretoho Reikhu v roky Druhoi svitovoi viiny (na prykladi Sribnianskoho raionu Chernihivskoi oblasti)“ [The epistolary of ostarbeiters as a source of studying the everyday life of Ukrainians on the territory of the Third Reich during the Second World War (on the example of the Sribnyan district of the Chernihiv region).]. Siverianskyi litopys. № 4. pp. 116-136.

Nesterenko L. 2015. „Ostarbaitery Sribnianshchyny: verbuvannia, zhyttia v nevoli ta pislia povernennia dodomu” [Ostarbeiters of Sribnianshchyna: recruitment, life in captivity and after returning home.]. Materialy mizhrehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii „Vyhnannia natsystskykh okupantiv z Ukrainy: pamiat ta uroky istorii dlia sohodennia“. Chernihiv. pp.69–70.

Popovych M. 2005. „Chervone stolittia“ [Red century]. Kyiv: «ArtEk». pp. 28-33.

Опубліковано
2022-12-20
Як цитувати
СЛОБОДЯН, Н. (2022). УСНІ НАРАТИВИ ОСТАРБАЙТЕРІВ: СЮЖЕТОТВОРЧІ ЕЛЕМЕНТИ ТА СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА. Studia Methodologica, (54), 27-40. https://doi.org/10.25128/2304-1222.22.54.02
Розділ
Articles