ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЧАСОПИСИ ТЕРНОПІЛЛЯ КІНЦЯ ХІХ — ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

  • Тетяна РЕШЕТУХА Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Ключові слова: історія журналістики, історія видавничої справи, рукописні часописи, молодіжні часописи, літерлітературно-симтецькі часописиописи, Тернопілля

Анотація

У статті окреслюється цілісна картина становлення та функціонування літературно-мистецьких часописів Тернопілля кінця ХІХ – першої третині ХХ століття, з’ясувється їх змістове наповнення і тематичне спрямування.

Зазначається, що уже перший українськомовний часописом краю – рукописна газета членів учнівського товариства «Громада» «Сніп» (1876) – мала риси літературного часопису. Наголошується, що усі рукописні літературно-мистецькі часописи («Поступ», (Бережани); «Ідея», «Перший промінь», «Праця» (Тернопіль); «Перші кроки», «Юнацтво», «Хвиля», «Проліски» (Кременець)) видавалися учнями гімназій. Перші чотири датуються періодом Австро-Угорського панування, кременецькі видання – 20-ми роками міжвоєнного періоду. Вони містили художні твори (поетичні та прозові) в першу чергу самих гімназистів, а також українських письменників і поетів, а також статті національно-патріотичного та літературознавчого змісту. Видання відзначалися невеликим обсягом, обмеженою читацькою аудиторією і нетривали періодом існування – зазвичай вдавалося видати кілька чисел. Окремі видання («Ідея», «Перший промінь», «Юнацтво») тиражувалися на гектографі.

Друковані літературно-мистецькі часописи краю («Молодїж», «Чар-зілля», «Літературно-науковий вістник», «Сяйво» (Тернопіль), «Віра» (Кременець)) характеризуються широкою автурою, високим рівнем опублікованих у них творів. Два з п’яти видань («Чар-зілля» та «Літературно-науковий вістник») не були власне тернопільським, а їх редакції передислокувалися у місто зі Львова через помірну ціну на друкарські послуги.

Літературно-мистецькі видання Тернопільщини кінця ХІХ – першої третини ХХ століття були покликані до життя щораз більшою потребою в українському слові як реальному чинникові суспільного поступу нації, гуртуванням українців, піднесенням рівня їхньої національної свідомості. Вони видавалися з приватної ініціативи їх засновників – тодішніш чи майбутніх видатних постатей, громадських та культурних діячів України чи краю.

Посилання

Бібліографія української преси в Польщі (1918–39) і Західньо-Українській Народній Республіці (1918–19) / уклав Є. Місило. Едмонтон, Альберта: Видавництво Канадського інституту українських студій. Альбертський університет, 1991. 250 с.

Від видавництва. Чар-Зілля. 1928. Ч. 1. С. 1.

Галушко М. Українські часописи Тернополя і Тернопільщини (1886–1944 рр.): історико-бібліографічне дослідження / НАН України; ЛНБ ім. В. Стефаника; Відділення «Науково-дослідний центр періодики»; відп. ред. Л. В. Сніцарчук. Львів, 2008. 352 с.

Державний архів Тернопільської області. Тернопільське воєводське управління. Ф. 231. Оп. 1. Спр. 1471 (Інформація повітових староств про конфіскацію періодичної преси) [укр., польськ.]. 52 арк.

Державний архів Тернопільської області. Ф. 275. Тернопільський комісаріат державної поліції. Оп. 1. Спр. 568 (Листування з Тернопільським староством та органами прокуратури про конфіскацію окремих українських націоналістичних газет і журналів) [польськ., укр.]. 91 арк.

Державний архів Тернопільської області. Ф. 348. Кременецьке повітове управління товариства «Просвіта». Оп. 1. Спр. 422 (Протоколи засідань видавничої секції українського товариства «Просвіта») [укр.]. 5 арк.

Державний архів Тернопільської області. Ф. 351. Кременецька Українська гімназія. Оп. 1. Спр. 52 (Листування з Кураторією Волинського шкільного округа про видачу дозволу на видання шкільного журналу «Юнацтво», про зарахування на навчання учнів інших віросповідань та іншим питанням) [польськ., укр.]. 38 арк.

До читачів! Сяйво. 1930. Ч. 1. С. 1.

Дроздовська О. Журнал «Чар-Зілля» (1927–1928 рр.): концептуальні проблеми й засоби їх реалізації. Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомл. восьмої Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 24–26 жовт. 2003 р./ за ред. М. М. Романюка. Львів, 2003. С. 133–145.

Дроздовська О. Українські часописи повітових міст Галичини (1865–1939): історико-бібліографічне дослідження. Львів, 2001. 364 с.

Західний М. Як Іван Франко післав мене до гімназії. Діло. 1926. Ч. 119/120. C. 2–3.

Ігнатієнко В. Українська преса (1816–1923 рр.): історико-бібліографічний етюд. К.: Державне видавництво України, 1926. 76 с.

І знову сьмїємо йти до Вас Товариші! Ідея. 1906. Ч. 1. С. 1.

Животко А. Рукописні часописи української молоді. Львів : Накладом Тов-а «Взаїмна Поміч Українського Вчительства», 1938. 16 с.

Качкан В. Із редакційно-видавничої теки Євгена Пеленського (за епістолярієм). Хай святиться ім’я твоє: Українознавство та пресологія (ХІХ – перша половина ХХ ст.) / наук. ред. М. Романюк. Кн. 3. Львів: Фенікс, 1998. С. 273–278.

Кревецький І. Часописи Галицького Поділля: історико-бібліографічні матеріали з рр. 1882–1927. Часописи Поділля: історично-бібліографічний збірник з нагоди 150-ліття першої газети на Україні (1776–1926) та 10-ліття існування УС РР. Вінниця, 1927–28. С. 3–21.

Мандичевький Є. Дорога молодїже! Молодїж. 1904. Ч. 1. С. 1.

Мандичевський Є. Від редакції. Молодїж. 1904. Ч. 10. C. 1

Мартинюк М. Українські періодичні видання Західної України, країн Центральної та Західної Європи (1914–1939): матеріали до бібліографії / передм. М. Вальо. Львів, 1998. 298 с.

Новий український часопис в Тернополі. Подільський Голос. 1930. Ч. 1. С. 1.

Олесницький Є. Мої ґімназійні літа. Ювілейна книга Української гімназії в Тернополі. До сторіччя заснування. 1898–1998 / підбір, упорядк. та ред. текстів; комент. Степана Яреми. Тернопіль; Львів: Наукове товариство ім. Шевченка; Львівське крайове товариство «Рідна Школа», 1998. С. 172–188

Павлюк І. Українська легальна преса Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917–1939, 1941–1944 рр. / НАН України; ЛНБ ім. В. Стефаника; Відділення «Науково-дослідний центр періодики». Львів : Каменяр, 2001. С. 139.

Сагарда М. Завдання бібліографії української періодики. Українська бібліографія: методолог. зб. К., 1928. Вип. 1. С. 87–106.

Самчук У. На білому коні. На коні вороному : спомини і враження у 2 ч. Острог: Видавництво «Національний ун-т «Острозька академія», 2007. 424 с.

Самчук У. Юність Василя Шеремети : роман / передм. В. Шанюка. Рівне : Волинські обереги, 2005. 326 с.

Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / за ред. М. М. Романюка. Львів, 1995. Вип. ІІ. С. 126–128

Українські часописи Львова (1848–1939): іст.-бібліограф. дослідж. : у 3 т. / уклад. М. М. Романюк, М. В. Галушко. Львів: Світ, 2003. Т. 3, кн. 2 : 1929–1939 рр. 928 с.

Центральний Державний Історичний Архів України, м. Львів. Ф. 309. Наукове товариство імені Шевченка. Оп. 1. Спр. 2829 (Часопис «Ідея»). 28 арк.

Центральний Державний Історичний Архів України, м. Львів. Ф. 309. Наукове товариство імені Шевченка. Оп. 1. Спр. 2835 (Часопис «Поступ»). 8 арк.

Чернихівський Г. Улас Самчук : сторінки біографії. Тернопіль : Збруч, 2005. 246 с.

Chernykhivskyi, H. (2006) Ulas Samchuk: storinky biohrafii [Ulas Samchuk: biography pages]. Ternopil: Zbruch.

Derzhavnyi arkhiv Ternopilskoi oblasti [State archive of Ternopil region]. Stоck 231. Ternopilske voievodske upravlinnia [Ternopil Voivodeship Administration]. Description 1. Case 1471 (Informatsiia povitovykh starostv pro konfiskatsiiu periodychnoi presy) [Information of district elders on confiscation of periodicals] [Ukr., Polish]. 52 sh.

Derzhavnyi arkhiv Ternopilskoi oblasti [State archive of Ternopil region]. Stоck 275. Ternopilskyi komisariat derzhavnoi politsii [Ternopil State Police Commissariat.]. Description 1. Case 568 (Lystuvannia z Ternopilskym starostvom ta orhanamy prokuratury pro konfiskatsiiu okremykh ukrainskykh natsionalistychnykh hazet i zhurnaliv) [Correspondence with the Ternopil Eldership and the prosecutor's office about the confiscation of certain Ukrainian nationalist newspapers and magazines] [Ukr., Polish.]. 91 sh.

Derzhavnyi arkhiv Ternopilskoi oblasti [State archive of Ternopil region]. Stоck 348. Kremenetske povitove upravlinnia tovarystva «Prosvita» [Kremenets district administration of «Prosvita» society.]. Description 1. Case 422 (Protokoly zasidan vydavnychoi sektsii ukrainskoho tovarystva «Prosvita») [Protokols of meetings of the publishing section of the Ukrainian society «Prosvita»] [Ukr.]. 5 sh.

Derzhavnyi arkhiv Ternopilskoi oblasti [State archive of Ternopil region]. Stоck 351. Kremenetska Ukrainska himnaziia [Kremenetsk Ukrainian Gymnasium]. Description 1. Case 52 (Lystuvannia z Kuratoriieiu Volynskoho shkilnoho okruha pro vydachu dozvolu na vydannia shkilnoho zhurnalu «Iunatstvo», pro zarakhuvannia na navchannia uchniv inshykh virospovidan ta inshym pytanniam) [Correspondence with the Board of Trustees of the Volyn School District regarding the issuance of a permit to publish the school magazine «Iunatstvo», regarding the enrollment of students of other faiths and other issues] [Ukr., Polish.]. 38 sh.

Do chytachiv! [To the readers!] (1930) Siaivo, 1, 1.

Drozdovska, O. (2003). Zhurnal «Char-Zillia» (1927–1928 rr.): kontseptualni problemy y zasoby yikh realizatsii. In M. M. Romaniuk (Ed.) Ukrainska periodyka: istoriia i suchasnist : dop. ta povidoml. vosmoi Vseukr. nauk.-teoret. konf., Lviv, 24–26 zhovt. 2003 r. [Ukrainian periodicals: history and modernity: supplement. and reported of the eighth All-Ukrainian science and theory conference, Lviv, October 24-26. 2003]. (pp. 133-145). Lviv.

Drozdovska, O. (2001) Ukrainski chasopysy povitovykh mist Halychyny (1865–1939): istoryko-bibliohrafichne doslidzhennia [Ukrainian periodicals of the district cities of Galicia (1865–1939): historical and bibliographical research]. Lviv.

Halushko, M. (2008). Ukrainski chasopysy Ternopolia i Ternopilshchyny (1886–1944 rr.): istoryko-bibliohrafichne doslidzhennia [Ukrainian periodicals of Ternopil and Ternopil region (1886–1944): historical and bibliographical research]. Lviv.

Ihnatiienko, V. (1926). Ukrainska presa (1816–1923 rr.): istoryko-bibliohrafichnyi etiud [The Ukrainian press (1816–1923): historical and bibliographical study]. K.: Derzhavne vydavnytstvo Ukrainy.

I znovu smiiemo yty do Vas Tovaryshi! [And again we dare to go to you Comrades!] (1906). Ideia, 1, 1.

Kachkan, V. (1998). Iz redaktsiino-vydavnychoi teky Yevhena Pelenskoho (za epistoliariiem) [From the editorial and publishing portfolio of Yevhen Pelenskyi (according to the epistolary)]. In M. Romaniuk (Ed.) Khai sviatytsia imia tvoie: Ukrainoznavstvo ta presolohiia (XIX – persha polovyna XX st.) [Hallowed be your name: Ukrainian studies and pressology (19th - first half of 20th centuries)], 3, (pp. 273-278). Lviv: Feniks.

Krevetskyi, I. (1927–28). Chasopysy Halytskoho Podillia: istoryko-bibliohrafichni materialy z rr. 1882–1927 [Press of Halytskyi Podillia: historical and bibliographical materials from 1882–1927]. Chasopysy Podillia: istorychno-bibliohrafichnyi zbirnyk z nahody 150-littia pershoi hazety na Ukraini (1776–1926) ta 10-littia isnuvannia US RR [Periodicals of Podillia: a historical and bibliographic collection on the occasion of the 150th anniversary of the first newspaper in Ukraine (1776–1926) and the 10th anniversary of the existence of the Ukrainian Socialist Republic]. (pp. 3-21). Vinnytsia.

Mandychevkyi, Ye. (1904). Doroha molodizhe! [Dear youth!]. Molodizh, 1, 1.

Mandychevskyi, Ye. (1904). Vid redaktsii [From the editorial office]. Molodizh, 10, 1.

Martyniuk, M. (1998). Ukrainski periodychni vydannia Zakhidnoi Ukrainy, krain Tsentralnoi ta Zakhidnoi Yevropy (1914–1939): materialy do bibliohrafii [Ukrainian periodicals of Western Ukraine, the countries of Central and Western Europe (1914–1939): materials for the bibliography]. Lviv.

Misylo, Ye. (Ed.). (1991). Bibliohrafiia ukrainskoi presy v Polshchi (1918–39) i Zakhidno-Ukrainskii Narodnii Respublitsi (1918–19) [Bibliography of the Ukrainian press in Poland (1918–39) and the Western Ukrainian People's Republic (1918–19)] Edmonton, Alberta: Vydavnytstvo Kanadskoho instytutu ukrainskykh studii. Albertskyi universytet.

Novyi ukrainskyi chasopys v Ternopoli [New Ukrainian magazine in Ternopil]. (1930). Podilskyi Holos, 1, 1.

Olesnytskyi, Ye. (1998). Moi gimnaziini lita [My high school years]. S. Yarema (Ed.) Yuvileina knyha Ukrainskoi himnazii v Ternopoli. Do storichchia zasnuvannia. 1898–1998 [Jubilee book of the Ukrainian gymnasium in Ternopil. To the centenary of the foundation. 1898–1998]. (pp. 172-188). Lviv: Naukove tovarystvo im. Shevchenka; Lvivske kraiove tovarystvo «Ridna Shkola».

Pavliuk, I. (2001). Ukrainska lehalna presa Volyni, Polissia, Kholmshchyny ta Pidliashshia 1917–1939, 1941–1944 rr. [Ukrainian legal press of Volyn, Polissia, Kholmschyna and Podlasie 1917–1939, 1941–1944]. Lviv: Kameniar.

Romaniuk, M. (Ed.). (1995) Ukrainska zhurnalistyka v imenakh: materialy do entsyklopedychnoho slovnyka [Ukrainian journalism in names: materials for an encyclopedic dictionary], II. (pp. 126-128). Lviv.

Romaniuk, M. & Halushko M. (Eds.). (2003). Ukrainski chasopysy Lvova (1848–1939): ist.-bibliohraf. doslidzh [Ukrainian periodicals of Lviv (1848–1939): historical and bibliographical research], 3 (2). Lviv: Svit.

Saharda, M. (1928). Zavdannia bibliohrafii ukrainskoi periodyky [Tasks of bibliography of Ukrainian periodicals]. Ukrainska bibliohrafiia: metodoloh. zb. [Ukrainian bibliography: methodological collection], 1. (pp. 87-106). Kyiv.

Samchuk, U. (2007). Na bilomu koni. Na koni voronomu: spomyny i vrazhennia u 2 ch. [On a white horse. On a raven horse: memories and impressions in 2 parts]. Ostroh: Vydavnytstvo «Natsionalnyi un-t «Ostrozka akademiia».

Samchuk, U. (2005). Yunist Vasylia Sheremety [The youth of Vasyl Sheremeta]. Rivne: Volynski oberehy.

Tsentralnyi Derzhavnyi Istorychnyi Arkhiv Ukrainy, Lviv [Central State Historical Archive of Ukraine, Lviv.]. Stоck 309. Naukove tovarystvo imeni Shevchenka [Shevchenko Scientific Society.]. Description 1. Case 2829 (Chasopys «Ideia» [«Idea» magazine]). 28 sh.

Tsentralnyi Derzhavnyi Istorychnyi Arkhiv Ukrainy, Lviv [Central State Historical Archive of Ukraine, Lviv.]. Stоck 309. Naukove tovarystvo imeni Shevchenka [Shevchenko Scientific Society.]. Description 1. Case 2835 (Chasopys «Postup» [«Postup» magazine]). 8 sh.

Vid vydavnytstva [From the publishing house] (1928). Char-Zillia, 1, 1.

Zakhidnyi, M. (1926) Yak Ivan Franko pislav mene do himnazii [How Ivan Franko sent me to gymnasium]. Dilo, 119/120, 2-3.

Zhyvotko, A. (1938). Rukopysni chasopysy ukrainskoi molodi [Handwritten magazines of Ukrainian youth]. Lviv: Nakladom Tov-a «Vzaimna Pomich Ukrainskoho Vchytelstva».

Опубліковано
2022-12-20
Як цитувати
РЕШЕТУХА, Т. (2022). ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЧАСОПИСИ ТЕРНОПІЛЛЯ КІНЦЯ ХІХ — ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ. Studia Methodologica, (54), 5-26. https://doi.org/10.25128/2304-1222.22.54.01
Розділ
Articles

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають