РОДИННА Й СІМЕЙНА ТЕМАТИКА У ПОЕЗІЇ Т. ШЕВЧЕНКА 1849 РР.

  • Юрій МИНЕНКО Національний університет «Острозька академія»
Ключові слова: родина, сім’я, дружина, діти, період заслання, ідилія

Анотація

У статті проаналізовані твори Т. Шевченка,  в яких розкривається тема сім’ї й родини.      У цих творах ліричне «я» поета зливається з авторським, що підтверджує – перед нами переживання й думки самого Шевченка. Світогляд поета цілком збігається з патріархальними поглядами українського села середини ХІХ століття. Саме тому головним джерелом родинної і сімейної тематики поезій стала народна пісенна творчість.  На мотиви українського фольклору написано багато творів 1849 року.

Особливо посилюються мотиви самотності, бажання «щирого серця» у поезії періоду заслання. В окремих поезіях  ліричне  «Я» автора намагається нібито відмовитися від намірів знайти вірну подругу життя. однак  їхня несправжніст, «вдаваність» підтверджується насиченістю поезій романтичними ідилічними картинами, а також дитячими образами. Поступово формується усвідомлення про Батьківщину, Україну не лише як матір, а й «дружину» ліричного «Я» автора у поетичній творчості Тараса Шевченка.

Цьому, приміром, присвячена уся невеличка поема «Сотник», що підтверджує: шлюб старого діда і молодої дівчини є явищем неприроднім, як це і сприймалося у патріархальному українському селі. Одружуватися самому Шевченку після заслання може бути вже запізно. Сприятливий час для створення сім’ї уже минув. Хоча спроб одружитися Шевченко не залишатиме і після заслання, прикладом чого може бути історія з Ликерією Полусмаковою.

Ліричний герой поезії «Нащо мені женитися?» обирає козацьку волю, а його «чорнобривкою» стане «високая могилонька», а не молода дівчина. Таке розв’язання сюжету свідчить про невіру поета не лише у щасливе, а й у будь-яке майбутнє.

Окреме місце у поезії Шевченка посідають дитячі образи. Образ сироти у Шевченка посідає чільне місце. Не забуваймо також, що й сам поет з 11-річного віку був круглим сиротою. Проекцію на власний життєвий досвід знаходимо у поезії «І золотої й дорогої».

Посилання

Бондар М. «Знать, од Бога і голос той, і ті слова…»: Пісня як жанр поетичної творчості Т. Шевченка. Слово і час. 2014. №3. С. 57-73.

Грабович Г Шевченко, якого не знаємо (З проблематики символічної автобіографії та сучасної рецепції поета). Київ: «Критика», 2000. 320 с.

Кониський О.Я. Тарас Шевченко_Грушівський: Хроніка його життя. Київ: Дніпро, 1991. 702 с.

Мовчанюк В. Сугестивна магія Шевченкової поезії . Слово і час. 2014. №;11. С. 17-24.

[Шевченко Т.Г. Зібрання творів: У 6 т. Київ; Наукова думка, 2003. Т. 6. 632 с.

Шевченко Т.Г. Кобзар. Київ: Вид. центр «Просвіта». 2003. 344 с.

Bondar M. «Znat, od Boha i holos toi, i ti slova…»: Pisnia yak zhanr poetychnoi tvorchosti T. Shevchenka. Slovo i chas. 2014. №3. S. 57-73.

Hrabovych H Shevchenko, yakoho ne znaiemo (Z problematyky symvolichnoi avtobiohrafii ta suchasnoi retseptsii poeta). Kyiv: «Krytyka», 2000. 320 s.

Konyskyi O.Ia. Taras Shevchenko_Hrushivskyi: Khronika yoho zhyttia. Kyiv: Dnipro, 1991. 702 s.

Movchaniuk V. Suhestyvna mahiia Shevchenkovoi poezii . Slovo i chas. 2014. №;11. S. 17-24.

[Shevchenko T.H. Zibrannia tvoriv: U 6 t. Kyiv; Naukova dumka, 2003. T. 6. 632 s.

Shevchenko T.H. Kobzar. Kyiv: Vyd. tsentr «Prosvita». 2003. 344 s.

Опубліковано
2022-09-20
Як цитувати
МИНЕНКО , Ю. (2022). РОДИННА Й СІМЕЙНА ТЕМАТИКА У ПОЕЗІЇ Т. ШЕВЧЕНКА 1849 РР. Studia Methodologica, (53), 117-127. https://doi.org/10.25128/2304-1222.22.53.08
Розділ
Articles

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають