ПРАГМАТИКА РОМАНУ ІНІЦІАЦІЇ

  • Тетяна ГАРАСИМ Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Ключові слова: сучасна література, читач, підліткова аудиторія, рецепція, літературознавча антропологія

Анотація

Типом літератури, який призначений для читання підлітками і юнаками, є роман ініціації, який є нарацією про дозрівання, процес дорослішання, про втрату стану невинності та вступ в етап гріха та досвіду. Ці тексти є окремим, специфічним явищем літератури, що виступає своєрідним «містком» від дитячого до дорослого читання і відзначається низкою психологічних характеристик, ціннісно-світоглядними аспектами, особливою системою образів та мотивів, тематикою, спрямованістю на читачів підліткового віку та молодь.

Сучасна література звертається до ритуалу, запози­чуючи окремі елементи його структури, і надає їм естетичного звучання у художньому тексті. Обряди посвячення мають на меті переведення індивіда в інший соціальний і духовний статус, тобто соціалізацію, а отже, вони безпосередньо пов’язані із різноманітними ритуалами переходу. У процесі соціалізації людина засвоює певну систему знань, цінностей, норм культури, які дають змогу їй повноцінно функціонувати у соціумі. Крізь призму культурного досвіду індивід здійснює пошук власних світоглядно-ціннісних орієнтацій, що допоможе зрозуміти себе, навколишній світ та своє місце у ньому. Саме обряд ініціації є тим інструментом, за допомогою якого молода людина стає повноправним членом суспільства, виконує певні ролі, спрямований на зміну соціального статусу.

«Злиття горизонтів» (термін Г. Яусса) читацької публіки з художнім наповненням сучасних творів літератури передбачає, що під час читання відбувається ідентифікація життєвих ситуацій читачів з обставинами обряду посвячення героїв сучасних романів ініціації. Цей процес робить можливою своєрідну ініціацію реципієнтів творів, результатом якої є розуміння сучасної соціокультурної ситуації, знаходження відповідей на запитання про сенс людського існування, формування цінностей і світогляду. У цьому сенсі процес читання має антропологічний характер, оскільки він задовольняє психологічні потреби молодих людей у самоусвідомленні, самоствердженні та самореалізації у сучасних соціокультурних умовах. Саме це визначає прагматику романів ініціації.

Посилання

Довгань О. Специфіка кризи особистості у юнацькому віці. Психологія і суспільство. 2004. № 2. С. 144–150.

Зубрицька М. Homo legens: читання як соціокультурний феномен. Львів : Літопис, 2004. 352 с.

Ізер В. Процес читання: феноменологічне наближення. Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. Львів : Літопис, 1996. С. 263–276.

Керик О. “Щоразу переживав момент, коли твір писав себе сам”. Високий замок. 2007. № 19 (3426).

Ліщинський Г. Сучасна проза для молоді: пізнавальні й освітні функції. Світ дитячих бібліотек. 2009. № 1. URL: http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=5020 (дата звернення: 15.01.2023).

Огар Е. Особливості читацької поведінки сучасних підлітків. Вісник Дніпропетровського ун-ту. Соціальні комунікації. Літературознавство. 2008. Вип. 1. С. 109-114.

Огар Е. Українська дитяча книжка: сучасний стан і перспективи. Діалог культур: Україна у світовому контексті: Мистецтво і освіта: зб. наук. праць. Львів : Каменяр, 1998. Вип. 3. С. 308-313.

Папуша О. Наратив дитячої літератури: специфіка художнього дискурсу : дис… канд. філол. наук : 10.01.06. Тернопіль, 2004. 236 с.

Рецензії користувачів на «Культ» Любка Дереша. URL:https://www.yakaboo.ua/ua/kul-t-1566738.html (дата звернення: 15.01.2023).

Славова М. Волшебное зеркало детства. Статьи о детской литературе. Київ , 2002. 94 с.

Славова М. Попелюшка літератури. Теоретичні аспекти літератури для дітей. Київ, 2002. 81 с.

Стрижак А. “28 дівчат і один я…” Україна молода. 2005. № 164. URL: http://www.umoloda.kiev.ua/number/504/164/18209/ (дата звернення: 15.01.2023).

Федорінов Д. Формування Я-концепції в юнацькому віці. Психолог. 2006. № 10 (201). С. 5–8.

Яусс Г. Р. Естетичний досвід і літературна герменевтика. Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. Львів : Літопис, 1996. С. 279 307.

Kasperski E. Dyskurs antropologiczny. O antropologii literatury. Zasady pierwsze. Slupskie Prace Filologiczne: Seria Filologia Polska. 2007. S. 153–170.

Lubimy czytać. Mirosław Nahacz. URL: https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4956793/osiem-cztery-bombel-bocian-i-lola (дата звернення: 15.01.2023).

Markowski M. P. Antropologia i literature. Teksty drugie. 2007. № 6 (108). S. 27-42.

DOVHAN. Olena. 2004. Spetsyfika kryzy osobystosti u yunatskomu vitsi [The specificity of the personality crisis in youth]. Psykholohiia i suspilstvo [Psychology and society], № 2, 144-150.

ZUBRYTSKA. Mariia. 2004. Homo legens: chytannia yak sotsiokulturnyi fenomen [Homo legens: reading as a social cultural phenomenon]. Lviv : Litopys, 352 s.

IZER. Volfhanh. 1996. Protses chytannia: fenomenolohichne nablyzhennia [Reading process: a phenomenological approach]. Slovo. Znak. Dyskurs. Antolohiia svitovoi literaturno krytychnoi dumky 20 st. [Word. Sign. Discourse. An anthology of world literary and critical thought of the 20th century.] Lviv : Litopys, 263-276.

KERYK. Oleksandra. 2007. “Shchorazu perezhyvav moment, koly tvir pysav sebe sam” [“Every time I experienced a moment when the work wrote itself”]. Vysokyi zamok [High castle], № 19 (3426).

LISHCHYNSKY. Hryhorii. 2009. (2023 January15). Suchasna proza dlia molodi: piznavalni y osvitni funktsii [Modern prose for young people: cognitive and educational functions]. Svit dytiachykh bibliotek [The world of children’s libraries]. № 1. http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=5020.

OHAR. Emiliia. 2008. Osoblyvosti chytatskoi povedinky suchasnykh pidlitkiv [Peculiarities of reading behavior of modern teenagers]. Visnyk Dnipropetrovskoho un-tu. Sotsialni komunikatsii. Literaturoznavstvo [Collection of Dnipropetrovsk University. Social communications. Literary studies], vol. 1, 109-114.

OHAR. Emiliia. 1998. Ukrainska dytiacha knyzhka: suchasnyi stan i perspektyvy [Ukrainian children’s book: current state and prospects]. Dialoh kultur: Ukraina u svitovomu konteksti: Mystetstvo i osvita: zb. nauk. Prats [Dialogue of cultures: Ukraine in the world context: Art and education: collection of scientific works]. Lviv : Kameniar, vol. 3, 308-313.

PAPUSHA. Olha. 2004. Naratyv dytiachoi literatury: spetsyfika khudozhnoho dyskursu [Narrative of children’s literature: the specifics of artistic discourse]: dys… kand. filol. nauk [thesis... candidate. philol. of science]: 10.01.06. Ternopil, 236.

Retsenzii korystuvachiv na «Kult» Liubka Deresha [User reviews of “Cult” by Liubko Deresh]. (2023 January15). https://www.yakaboo.ua/ua/kul-t-1566738.html

SLAVOVA. Marharita. 2002. Volshebnoe zerkalo detstva. Stat’y o detskoi lyterature [The magic mirror of childhood. Articles about children’s literature]. Kyiv, 94.

SLAVOVA. Marharita. 2002. Popeliushka literatury. Teoretychni aspekty literatury dlia ditei [Cinderella of literature. Theoretical aspects of literature for children]. Kyiv, 81.

STRYZHAK. Alina. 2005. (2023 January15). “28 divchat i odyn ya…” [“28 girls and one me...”]. Ukraina moloda [Young Ukraine], vol. 164. http://www.umoloda.kiev.ua/number/504/164/18209/

FEDORINOV. Dmytro. 2006. Formuvannia Ya-kontseptsii v yunatskomu vitsi [Formation of self concept in youth]. Psykholoh [Psychologist], vol. 10 (201), 5–8.

YAUSS.Han Robert. 1996. Estetychnyi dosvid i literaturna hermenevtyka [Aesthetic experience and literary hermeneutics]. Slovo. Znak. Dyskurs. Antolohiia svitovoi literaturno-krytychnoi dumky 20 st. [Word. Sign. Discourse. An anthology of world literary and critical thought of the 20th century]. Lviv : Litopys, 279-307.

KASPERSKI. Edward. 2007. Dyskurs antropologiczny. O antropologii literatury. Zasady pierwsze [Anthropological discourse. On the anthropology of literature. First rules]. Slupskie Prace Filologiczne: Seria Filologia Polska [Slupsk Philological Works: Polish Philology Series], 153-170.

Lubimy czytać. Mirosław Nahacz [We like to read. Miroslaw Nahacz]. (2023 January15). https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4956793/osiem-cztery-bombel-bocian-i-lola

MARKOWSKI. Michal Pawel. 2007. Antropologia i literature [Anthropology and literature]. Teksty drugie [Second texts], vol. 6 (108), 27-42.

Опубліковано
2022-09-20
Як цитувати
ГАРАСИМ, Т. (2022). ПРАГМАТИКА РОМАНУ ІНІЦІАЦІЇ. Studia Methodologica, (53), 88-105. https://doi.org/10.25128/2304-1222.22.53.06
Розділ
Articles