ПРИРОДА ЯК ДЖЕРЕЛО МІФОЛОГІЧНИХ СИМВОЛІВ У ПОВІСТІ М. КОЦЮБИНСЬКОГО «ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ»

  • Оксана КУШНІР Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Ключові слова: вогонь, вода, гори, міф, модернізм, образ, ритуал, символіка, сонце

Анотація

У статті наголошено актуальність осмислення символічної риторики модерністичних письменницьких візій на рубежі XIX і ХХ століть у контексті сучасних трансформацій світобачення, пошуку нових ідейно-естетичних орієнтирів, спрямованих на збереження традиційної світоглядної парадигми, формування національної ідентичності в межах світового культурного розвитку.

Обґрунтовано значення природи для українського національного буття, звернення українських модерністів до світу природи як вмістилища живої й божественної сили в уявленнях українців. З’ясовано, що повість М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» являє собою модерний міф природного, гармонійного універсаму, де панують культ краси і почуття. Тільки в оточенні мальовничої і таємничої природи Іван і Марічка відкривають глибину свого духовного життя, розвивають власне індивідуальне начало, що найповніше виявляється через любов і творчість.

Світ фантастичних вірувань визначають усе життя горян. В усій своїй язичницькій повноті природа стала першим і єдиним учителем Іванка. На гірських кичерах зародилося його кохання до Марічки, яке благословила водна стихія. Але саме вода, амбівалентна за своєю природою, принесла смерть Марічці, поглинаючи її у вир холоду й темряви. Серед мальовничих гірських краєвидів Іванко наповнює свою тонку чутливу душу музикою, коханням, збираючи Маріччині співаночки по лісистих пагорбах.

Повноту зв’язків людини і природи простежено через систему міфо-ритуальних дій, обрядів та ворожінь, базованих на побожному ставленні до сил природи (видобування «живого вогню» – живого прообразу бога Сонця). Розуміння цілісної світобудови, де співіснують природне, людське та божественне формувало сакрально-магічну атмосфера життя гуцулів, які за допомогою замовлянь та ворожінь ставали творцями власного буття.

Виокремлені та проаналізовані ключові природні символи води, вогню, гір, лісу, землі, неба тощо, образи української демонології, система міфо-ритуальних дій та ворожінь, звичаїв та забобонів гуцулів дав можливість осмислити міфопоетичну символіку М. Коцюбинського, визначити й усвідомити національну самобутність на фоні загальносвітового культурно-міфологічного контексту.

Посилання

Андрусів С. Модус національної ідентичності. Львівський текст 30-х років XX ст. Тернопіль : Джура, 2000. 240 с.

Білоцерківець Н. Тіні забутих предків (Любов і смерть у Михайла Коцюбинського). Сучасність. 1994. № 1. С. 76–82.

Градовський А.В. Під знаком Ероса і Танатоса. Кнут Гамсу «Пан» і Михайло Коцюбинський «Тіні забутих предків». Зарубіжна література в навчальних закладах. 1998. № 1. С. 31–34.

Грушевський М. Сумний Великдень. Літературно-науковий вістник. 1913. Кн. 5. С. 194–198.

Євшан М. Критика. Літературознавство. Естетика / Упор. Н. Шумило. К. : Основи, 1998. 658 с.

Кіяновська М. Засоби міфологізації персонажів у повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків». Молода нація. К. : Смолоским, 1996. С. 113–120.

Коцюбинський М.М. Твори : у 3 томах. Київ : Дніпро, 1979.

Леонтович В. Естетизм М. Коцюбинського. Літературно-науковий вістник. 1913. Кн. 5. С. 204–219.

Саяпіна Т.В. Міфопоетика творчості М.М. Коцюбинського : автореф. дис. ... канд. філол. наук. Запоріжжя, 2000. 20 с.

Старицька-Черняхівська Л. Елементи творчості М. Коцюбинського. Літературно-науковий вістник. 1913. Кн. 5. С. 199–203.

Andrusiv, S. (2000). Modus natsionalnoi identychnosti. Lvivskyi tekst 30-kh rokiv XX st. [Mode of national identity. Lviv text of the 30-s of the XX century]. Ternopil: Dzhura.

Bilotserkivets, N. (1994). Tini zabutykh predkiv (Liubov i smert u Mykhaila Kotsiubynskoho) [Shadows of Forgotten Ancestors (Love and Death in Mykhailo Kotsiubynskyi)]. Suchasnist', 1, 76-82.

Hradovskyi, A. (1998). Pid znakom Erosa i Tanatosa. Knut Hamsun «Pan» i Mykhailo Kotsiubynskyi «Tini zabutykh predkiv» [Under the sign of Eros and Thanatos. Knut Gamsun «Pan» and Mykhailo Kotsyubynskyi «Shadows of Forgotten Ancestors»]. Zarubizhna literatura v navchalnykh zakladakh, 1, 31-34.

Hrushevskyi, M. (1913). Sumnyi Velykden [Sad Easter]. Literaturno-naukovyi vistnyk, 5, 194-198.

Kiianovska, M. (1996). Zasoby mifolohizatsii personazhiv u povisti M. Kotsiubynskoho «Tini zabutykh predkiv» [Means of mythologizing characters in M. Kotsyubinsky's story «Shadows of Forgotten Ancestors»]. In O. Protsenko (Ed.) Moloda natsiia [A young nation] (pp. 113-120). Kyiv: Smoloskym.

Kotsiubynskyi, M. (1979). Tvory: u 3 tomakh [Writings: in 3 volumes]. Kyiv: Dnipro.

Leontovych, V. (1913). Estetyzm M. Kotsiubynskoho [Aestheticism of M. Kotsyubynskyi]. Literaturno-naukovyi vistnyk, 5, 204-219.

Saiapina, T. (2000). Mifopoetyka tvorchosti M. M. Kotsiubynskoho: avtoref. dys. kand. filol. nauk. [Mythopoetics of the work of M. M. Kotsyubynskyi: abstract of the dissertation of the candidate of philological sciences]. Zaporizhzhia.

Starytska-Cherniakhivska, L. (1913). Elementy tvorchosti M. Kotsiubynskoho [Elements of creativity of M. Kotsyubynskyi]. Literaturno-naukovyi vistnyk, 5, 199-203.

Yevshan, M. (1998). Krytyka. Literaturoznavstvo. Estetyka [Criticism. Literary studies. Aesthetics]. Kyiv: Osnovy.

Andrusiv S. Mode of national identity. Lviv text of the 30s of the XXth century. Ternopil: Dzura, 2000. 240 p.

Bilotserkivets N. Shadows of Forgotten Ancestors (Love and Death in Mykhailo Kotsiubynskyi’s works). Suchasnist. 1994. No. 1. P. 76-82.

Gradovsky A.V. Under the sign of Eros and Thanatos. Knut Gamsun “Pan” and Mykhailo Kotsyubynskyi “Shadows of Forgotten Ancestors”. Foreign literature in educational institutions. 1998. No. 1. P. 31-34.

Hrushevskyi M. Sad Easter. Literaturno-naukovyi visnyk. 1913. Book 5. P. 194-198.

Kiyanovska M. Means of mythologizing characters in M. Kotsyubinsky's story “Shadows of Forgotten Ancestors”. Moloda natsia. K. : Smoloskyp, 1996. P. 113-120.

Kotsyubynskyi M.M. Works: in 3 volumes. Kyiv: Dnipro, 1979.

Leontovych V. Aestheticism of M. Kotsyubynskyi. Literaturno-naukovyi visnyk. 1913. Book 5. P. 204-219.

Sayapina T.V. Mythopoetics of the work of M.M. Kotsyubinsky: autoref. thesis ... candidate philol. of science Zaporizhia, 2000. 20 p.

Starytska-Chernyakhivska L. Elements of creativity of M. Kotsyubynskyi. Literaturno-naukovyi visnyk. 1913. Book 5. P. 199-203.

Yevshan M. Criticism. Literary studies. Aesthetics / Ref. N. Shumylo. K.: Osnovy, 1998. 658 p.

Опубліковано
2022-09-20
Як цитувати
КУШНІР, О. (2022). ПРИРОДА ЯК ДЖЕРЕЛО МІФОЛОГІЧНИХ СИМВОЛІВ У ПОВІСТІ М. КОЦЮБИНСЬКОГО «ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ». Studia Methodologica, (53), 74-87. https://doi.org/10.25128/2304-1222.22.53.05
Розділ
Articles