РОБОТА З ТЕКСТАМИ ДЛЯ ЧИТАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК СПЕЦІАЛЬНОСТІ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ КИТАЮ

  • Юаньюань ГАО Сіанський універститет іноземних мов
  • Ірина ЯРЕМЧУК Сіанський універститет іноземних мов
Ключові слова: українська мова, навчальний текст, критерії відбору текстів, стратегії читання, автентичний текст

Анотація

 

У статті йдеться про особливості формування вмінь читання у студентів китайських університетів, які вивчають українську мову як спеціальність. У методиці навчання іноземним мовам найбільш традиційною формою подання навчального матеріалу з метою його подальшого закріплення у системі вправ є викладання та вивчення мови за навчальними текстами. Лексичний склад будь-якої мови складається під впливом соціокультурних факторів і ступінь семантичних відповідностей між мовами залежить від умов життя і культури відповідних народів. Нерозуміння соціокультурної інформації іноді може заважати навіть більше, ніж незнайомі слова чи граматичні структури, і тому соціокультурні схожості та відмінності в рідній та китайській культурах повинні бути предметом обговорення і рефлексії на заняттях української мови для студентів китайських вузів. Ретельний підбір навчальних текстів і продумана система вправ з опорою на навчальний текст допоможуть усунути цю проблему.У процесі вивчення української чи будь-якої іншої іноземної мови важливими є автентичні тексти як важливий засіб навчання. Робота з автентичними текстами відіграє провідну роль у пізнанні культури країни, мову якої вивчають, у створенні мотивації, підтримання інтересу, забезпеченні взаємозв’язку навчання із життям. Крім цього, опрацювання навчальних текстів є уже знайомим для студентів із шкільних років.

У статті описано етапи роботи з автентичним текстом: дотекстовий, текстовий і післятекстовий. Визначено мету кожного етапу, його завдання та очікувані результати.

Робота з правильно підібраними навчальними текстами та розробленою системою вправ забезпечує зв’язок навчального матеріалу з реальними ситуаціями, активізує асоціативну пам’ять і пізнавальну діяльність студента, виховує почуття поваги до культури народу, мову якого вивчають. Використання навчальних текстів та системи вправ є основним засобом формування іншомовної комунікативної компетентності студентів, зокрема міжкультурної, у процесі вивчення української мови як іноземної у вищих навчальних закладах Китаю.

Посилання

Гринюк Г. А., Семенчук Ю.О. Відбір навчального матеріалу для формування англомовноїл ексичноїкомпетенції у студентів-економістів. Іноземні мови. № 2. 2007. С.30–34.

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Науковий редактор українського видання доктор пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва. К. : Ленвіт, 2003. 273с.

Кажан Ю. Робота з текстами для читання в процесі вивчення німецької мови на базі англійської. Педагогіка вищої та середньої школи. 2016. №3 (49). С. 300–311.

Коряковцева Н. Ф. Текст как материал для обучения приемам филологического чтения. Текст в учебном процессе. Сб. науч. тр. М., 1987. С. 5–14.

Крок 1. Українська мова як іноземна (рівень А1 - А2). Книга для студента / О. Палінська, О. Туркевич. – Львів, Львівська політехніка, 2014. 104 с.

Крок 2. Українська мова як іноземна (рівень В1) / О. Палінська. Львів, «Дон Боско», 2014. 104 с.

Мазурик Д. Українська мова для іноземців. Крок за кроком / Д. Мазурик. Львів, «Фоліо». 2017. 288 с.

Обучение иностранному языку как специальности: Учеб. Пособие / М. К. Бородулина, А. Л. Карлин, А. С. Лурьеи др. 2-е изд., испр. М.: Высш. школа, 1982. 253 с.

Полонська Т. К. Автентичний текст як основний структурний компонент навчальних посібників елективних курсів з іноземних мов для учнів профільної школи (на прикладі навчального посібника “Culture and Art of Great Britain”/ URL: http://philol-zbirnyk.uzhnu.uz.ua/index.php/philol/article/view/186

Українська мова для іноземців. Модульний курс. Рівень В1-В2. / О. Антонів, Л. Паучок. Львів, «Інкос». 2012. 268 с.

Хадарцева Л. В. Виды учебных текстов для обучения выразительному чтению. Текстовый аспект в изучении синтаксических единиц. Сб. науч. трудов. Л., 1990. С. 87–95.

Wollert M. Gleiche Wörter – andere Welten. Interkulturelle Vermittungsprobleme im Grundwortshatzbereich. Empirish basierte Untersuchungen zum Unterricht Deutsch als Fremdschprache an Universitäten in Südkorea / M. Wollert. München : Iudicium. 2002. 293 s.

Hrynyuk, H.A. (2007). Vidbir navchalnogo materialu dlya formuvannya anglomovnoi leksychnoi kompetencii u studentiv-ekonomistiv // Inozemni movy. № 2, 30-34.

Zahalnoyevropeyski rekomendacii z movnoi osvity: vyvchennya, vykladannya, ocinyuvannya. (2003). Naukovyi redactor ukrainskoho vydannya doctor ped.nauk, professor S.Yu. Nikolayeva. K.: Lenvit.

Kazhan Yu. (2016). Robota z textamy dla chytannya w procesi wywchennya nimeckoi movy na bazi angliyskoi // Pedagogika wyschoi ta serednyoi shkoly. – №3 (49). – С. 300–311.

Koryakovceva, N.F. (1877). Tekst kak material dlya obucheniya priyomam filologicheskogo chteniya // Tekst v uchebnom procese. Sb. nauch,tr. M., 5–14.

Krok 1. Ukrainska mova yak inozemna (riven A1-A2). Knyha dla studenta (2014). O.Palinska, O.Turkevych. Lviv, Lvivska politekhnika.

Krok 2. Ukrainska mova yak inozemna (riven B1). (2014). O.Palinska. Lviv : “Don Bosko”.

Mazuryk, D. (2017). Ukrainska mova dla inozenciv. Krok za krokom. Lviv: “Folio”.

Obucheniye inostrannomu yazyku kak specialnosti: uchebnoe posobie. (1982). M.K.Borodulina, A.L.Karlin, A.S.Luriye. M.: Vysshaya shkola.

Polonskaya, T.K. Avtentychnyi tekst yak osnovnyi strukturnyi component navchalnykh posibnykiv elektyvnyh kursiv z inozemnykh mov dla uchniv profilnoyi shkoly (na prykladi navchalnogo posibnyka “Culture and Art of Great Britain”. URL: http://philol-zbirnyk.uzhnu.uz.ua/index.php/philol/article/view/186

Ukrainska mova dla inozemciv. Modulnyi kurs. Riven B1-B2. (2012). O.Antoniv, L.Pauchok. Lviv: “Inkos”.

Khadarceva, L.V. (1990). Vidy uchebnykh tekstov dla obucheniya vyrazitelnomu chteniyu. L., 87–95.

Wollert M. (2002). Gleiche Wörter – andere Welten. Interkulturelle Vermittungsprobleme im Grundwortshatzbereich. Empirish basierte Untersuchungen zum Unterricht Deutsch als Fremdschprache an Universitäten in Südkorea . München : Iudicium.

Опубліковано
2022-09-20
Як цитувати
ГАО , Ю., & ЯРЕМЧУК, І. (2022). РОБОТА З ТЕКСТАМИ ДЛЯ ЧИТАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК СПЕЦІАЛЬНОСТІ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ КИТАЮ. Studia Methodologica, (53), 62-73. https://doi.org/10.25128/2304-1222.22.53.04
Розділ
Articles