ТЕМА ВІЙНИ У ФОЛЬКЛОРІ: НОВОТВОРИ, ФОЛЬКЛОРИЗАЦІЯ (НА ПРИКЛАДІ ТЕКСТІВ КОЛЯДОК)

  • Лілія ЯРЕМКО Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: колядки, мотиви, новотвори, російсько-українська війна, фольклорна традиція, фольклоризація

Анотація

У статті проаналізовано тексти колядок-новотворів, які з’явилися на початку ХХІ століття у зв’язку з війною росії проти України. Мова іде про появу нових варіантів фольклорних текстів. Такі новотвори ми маємо у багатьох жанрах української усної народної творчості. Але найбільше ми спостерігаємо це явище у зимовому циклі календарно-обрядової творчості. Важливість проблеми зумовлена потребою вивчення відображення теми війни у сучасному процесі творення фольклору. Мета статті показати, як у фольклорі, зокрема у колядках, знаходять відображення воєнні теми, з’являються нові мотиви. Ми беремо для аналізу тексти колядок-новотворів, що присвячені зимовій календарній обрядовості, які зараз активно побутують у мас-медіа та інтернет-ресурсах. Проводимо аналіз тексту колядки «Сумний, святий вечір» з періоду 1940-х років і зіставляємо з новими текстами, які виникають у сьогоденні. Інтерпретуємо текст авторської колядки «Там, во Бахмуті», яку зараз активно виконують творчі колективи. Звісно, текст цього твору написано після боїв у Бахмуті. Розглядаємо тексти колядок «Добрий вечір тобі, пане Господарю», з певними текстологічними видозмінами.У текстах  з’являються нові мотиви, які пов’язані з опоетизацією сміливості і відваги  бійців ЗСУ, вірою у Перемогу  українського народу у цій війні. Звертаємо увагу на поетикальні засоби вираження у текстах. Безперечно, у класифікації колядок за адресатами, можемо говорити про нові тематичні групи: колядки воїну ЗСУ, колядки командувачу ЗСУ (Валерію Залужному). Потрібен певний час для того, щоб ці тексти закріпилися у фольклорній традиції. Методологічною основою статті є використання діахронно-синхронного принципу аналізу, функціонально-системний підхід до вивчення новітніх явищ духовної спадщини українців.

Посилання

Бойківські народні пісні. Записи та впорядкування Василя Сокола. (2021). Т.2. [Bojkivs'ki narodni pisni. Zapysy ta vporiadkuvannia Vasylia Sokola. (2021).L'viv. T.2.]

Вітвіцький Олег. «Там во Бахмуті. Колядка для ЗСУ».// Режим доступу: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1+%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3.+%C2%AB%D0%A2%D0%B0%D0%BC+%D0%B2%D0%BE+%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%96.+%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0 [Vitvits'kyj Oleh. «Tam vo Bakhmuti. Koliadka dlia ZSU».// Rezhym dostupu: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1+%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3.+%C2%AB%D0%A2%D0%B0%D0%BC+%D0%B2%D0%BE+%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%96.+%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0

Гарасим, Ярослав. (2020), Національна самобутність естетики українського пісенного фольклору. Львів. [Harasym, Yaroslav. (2020) Natsional'na samobutnist' estetyky ukrains'koho pisennoho fol'kloru. L'viv.]

Голубець, Орися. (2022), Відображення в колядках суспільно-політичних процесів 40-50-х років ХХ ст. (на матеріалі з Бережанського р-ну Тернопільської області.// Народознавчі зошити, №2 (164). 377-384.[ Holubets', Orysia.(2022) Vidobrazhennia v koliadkakh suspil'no-politychnykh protsesiv 40-50-kh rokiv ХХ st. (na materiali z Berezhans'koho r-nu Ternopil's'koi oblasti.// Narodoznavchi zoshyty, №2 (164). 377-384.].

Гунчик, Ігор, Горблянський, Юрій. (2015), Фольклорні паремії та афоризми Київського Євромайдану.// Міфологія і фольклор, №3-4. 133-144. [Hunchyk, Ihor, Horblians'kyj, Yurij. (2015), Fol'klorni paremii ta aforyzmy Kyivs'koho Yevromajdanu.// Mifolohiia i fol'klor, №3-4. 133-144].

Дем’ян, Г. (2003), Українські повстанські пісні 1940-2000 років (історико-фольклористичне дослідження). Львів. [Dem'ian, H. (2003), Ukrains'ki povstans'ki pisni 1940-2000 rokiv (istoryko-fol'klorystychne doslidzhennia). L'viv.

Добрий вечор тобі, Пане господарю.//Режим доступу: https://youtu.be/iFvFjM-5_Po [Dobryj vechor tobi, Pane hospodariu.//Rezhym dostupu: . https://youtu.be/iFvFjM-5_Po].

Жайворонок, В. (2006), Знаки української етнокультури. Словник-довідник. К. [Zhajvoronok, V. ( 2006), Znaky ukrains'koi etnokul'tury. Slovnyk-dovidnyk. K.

Іваннікова, Людмила. (2011), Фундаментальне монографічне дослідження фольклору ХХ століття. Рец. на Кирчів Роман. Двадцяте століття в українському фольклорі. Л.// Режим доступу: https://shron1.chtyvo.org.ua/Ivannykova_Liudmyla/Fundamentalne_monohrafichne_doslidzhennia_folkloru_XX_stolittia.pdf? [Ivannikova, Liudmyla (2011). Fundamental'ne monohrafichne doslidzhennia fol'kloru ХХ stolittia. Rets. na Kyrchiv Roman. Dvadtsiate stolittia v ukrains'komu fol'klori. L. // Rezhym dostupu: https://shron1.chtyvo.org.ua/Ivannykova_Liudmyla/Fundamentalne_monohrafichne_doslidzhennia_folkloru_XX_stolittia.pdf?

Кирчів, Роман. (2010), Двадцяте століття в українському фольклорі. Львів. [Kyrchiv, Roman. Dvadtsiate stolittia v ukrains'komu fol'klori. L'viv.].

Кузьменко, Оксана. (2022), «Ой у лузі червона калина»: або чому стрілецька пісня стала символом визвольної війни та маркером української ідентичности.// Народознавчі зошити,2022. №3(165). 706-720.[ Kuz'menko, Oksana. (2022), «Oj u luzi chervona kalyna»: abo chomu strilets'ka pisnia stala symvolom vyzvol'noi vijny ta markerom ukrains'koi identychnosty.// Narodoznavchi zoshyty, 2022. №3(165). 706-720].

Лавришин, Зеновій (1996), «Пісні УПА». Торонто –Львів. [Lavryshyn, Zenovij, «Pisni UPA». Toronto –L'viv].

Луньо, Євген. (2003), Повстанська колядка «Сумний святий вечір» // Народознавчі зошити, 2003. № 1-2. 34-39. [Lun'o, Yevhen. (2003), Povstans'ka koliadka «Sumnyj sviatyj vechir» // Narodoznavchi zoshyty. 2003. № 1-2. 34-39].

Магас, Галина. (2013), Кореляція релігійних та повстанських мотивів у колядках і щедрівках Стрийщини. // Міфологія і фольклор. 2013. №2-3. 54-60. [Mahas, Halyna. (2013), Koreliatsiia relihijnykh ta povstans'kykh motyviv u koliadkakh i schedrivkakh Stryjschyny. // Mifolohiia i fol'klor. 2013. №2-3. 54-60.

«Ой радуйся, Україно, ЗСУ переможе».// Режим доступу: https://www.google.com/search?q=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B9%D1%81%D1%8F+%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B9%D1%81%D1%8F%252C+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE+%D0%97%D0%A1%D0%A3+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5&client=firefox-b-d&sxsrf=#fpstate=ive&vld=cid:175c253a,vid:T9w5P-sBtnU [«Oj radujsia, Ukraino, ZSU peremozhe».// Rezhym dostupu: https://www.google.com/search?q=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B9%D1%81%D1%8F+%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B9%D1%81%D1%8F%252C+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE+%D0%97%D0%A1%D0%A3+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5&client=firefox-b-d&sxsrf=#fpstate=ive&vld=cid:175c253a,vid:T9w5P-sBtnU

Сокіл, Галина. (2004), Українські обхідні календарно-обрядові пісні. Львів. 2004. [Sokil, Halyna. (2004), Ukrains'ki obkhidni kalendarno-obriadovi pisni. L'viv.

« Сумний Святий вечір знов у цьому році». // Режим доступу: https://www.facebook.com/groups/668196256923295/permalink/1497847113958201/ [«Sumnyj Sviatyj vechir znov u ts'omu rotsi». // Rezhym dostupu: https://www.facebook.com/groups/668196256923295/permalink/1497847113958201

«Там во Бахмуті. Колядка для ЗСУ». Режим доступу: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1+%D1%82%D0%B0%D0%BC+%D0%B2%D0%BE+%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%96#fpstate=ive&vld=cid:60484691,vid:xfH_A83 [«Tam vo Bakhmuti. Koliadka dlia ZSU». Rezhym dostupu: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1+%D1%82%D0%B0%D0%BC+%D0%B2%D0%BE+%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%96#fpstate=ive&vld=cid:60484691,vid:xfH_A83

«Там во Бахмуті». «Паляниця» band та Віталія Грицак.// Режим доступу: https://www.google.com/search?q=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1+%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F+band+%D1%82%D0%B0+%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BA%D0%A2%D0%B0%D0%BC+%D0%B2%D0%BE+%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%96%252C+%D0%94%D0%B5+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B8+%D1%87%D1%83 [«Tam vo Bakhmuti». «Palianytsia» band ta Vitaliia Hrytsak.// Rezhym dostupu:

https://www.google.com/search?q=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1+%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F+band+%D1%82%D0%B0+%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BA%D0%A2%D0%B0%D0%BC+%D0%B2%D0%BE+%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%96%252C+%D0%94%D0%B5+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B8+%D1%87%D1%83

Фольклорні матеріали з Отчого краю. Зібрали Василь Сокіл та Ганна Сокіл. (1998). Львів. [ Fol'klorni materialy z Otchoho kraiu. Zibraly Vasyl' Sokil ta Hanna Sokil. (1998). L'viv].

Опубліковано
2022-09-20
Як цитувати
ЯРЕМКО, Л. (2022). ТЕМА ВІЙНИ У ФОЛЬКЛОРІ: НОВОТВОРИ, ФОЛЬКЛОРИЗАЦІЯ (НА ПРИКЛАДІ ТЕКСТІВ КОЛЯДОК). Studia Methodologica, (53), 23-45. https://doi.org/10.25128/2304-1222.22.53.02
Розділ
Articles