THE DIVERSITY IN THE CRITICAL ESSAY GENRE IN WESTERN UKRAINIAN PERIODICALS OF 1920 – 1930s

  • Natalia Kuchma Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk, Ukraine
  • Halyna Derkach Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0923-2134
Keywords: literary criticism, genre, literary portrait, review, preface, peer review, cycle, essay

Abstract

Стаття стосується жанрових різновидів літературно-критичного есе (рецензії, фейлетони, нариси, портрети,
серії есе), що функціонував у періодичних виданнях Західної України у 20-30-ті роки XX століття. Автори
показали, як завдяки взаємопроникненню компонентів різних жанрів літературної критики сформувалися
основні стилістичні особливості творів провідних критиків зазначеного часу та регіону, особливо Є.-
Ю.Пеленського, М. Рудницького, М. Ковальського, Л. Нигрицького та С. Гординського. Домінуючі критерії
критичних оцінок та спостережень показані на конкретних прикладах.

References

ЛНВ. 1923. Кн. V111. Т. 80 [LNV. 1923. Kn. VIII. T.80].

ЛНВ. 1924. Кн.111-1V [LNV. 1923. Kn.III-IV].

Мамай. 1923. Ч.1 [Mamai. 1923. Ch.1].

Ми. 1935. Кн.1V [My. 1935. Kn.1V].

Назустріч. 1935. Ч.2 [Nazustrich. 1935. Ch.2].

Пеленський, Є.-Ю. Сучасне західноукраїнське письменство. Огляд за 1930-1935 рр. Львів 1935 [Pelenskyi,

Ye.-Yu. Suchasne zakhidnoukrainske pysmenstvo. Ohliad za 1930-1935 rr. Lviv 1935].

Рудницький, М. Романтичний сюжет. B: Ілько Борщак, Рене Мартель. Іван Мазепа. Життя і пориви великого

гетьмана. Київ: Рад. письменник, 1991 [Rudnytskyi M. Romantychnyi siuzhet. V: Ilko Borshchak, Rene

Martel. Ivan Mazepa. Zhyttia i poryvy velykoho hetmana. Kiyiv: Rad. pysmennyk, 1991].

Гром’як, Р.Т. Громадянськість і професіоналізм (Соціальна відповідальність критики): Літ.-крит. нарис. –

Київ: Рад. письменник, 1986 [Hromiak R.T. Hromadianskist i profesionalizm (Sotsialna vidpovidalnist

krytyky): Lit.-kryt. narys. Kiyiv: Rad. pysmennyk, 1986].

Published
2020-12-25
How to Cite
Kuchma, N., & Derkach, H. (2020). THE DIVERSITY IN THE CRITICAL ESSAY GENRE IN WESTERN UKRAINIAN PERIODICALS OF 1920 – 1930s. Studia Methodologica, 51, 14-23. https://doi.org/10.25128/2304-1222.20.51.02