EKSPRESJA JAKO RODZAJ WERBALIZACJI I EKSPRESYWY WERBALNE W UJĘCIU ONOMAZJOLOGICZNYM

Keywords: onomasiology, expression, nomination, predication, exclamations, verbal expressions, verbal demonstration.

Abstract

This article aims to determine the essence of expressing senses, emotional states, and volitional acts through exclamations as verbal expressions. Exclamations are present in all languages, but depending on the language and cultural region, they have a different scope, pragmatics of use. Thus, their description in the literature may vary. Onomasiology, as a linguistic discipline, deals with the representation of mental acts and a linguistic picture of the world in the language. The representation achieved, primarily through verbalization of ideas in nominative acts. The research in non-conceptual verbalizations of a linguistic picture of the world (emotional states, volitional acts, and sensual representations) still does not provide us with a clear answer about their semiotic origine. The problem of the typology of lexical units which verbalize functions of mental representations remains unclear. The author suggests highlighting the semantic expression along with primary ways of verbalization (i.e., nomination and predication) as a demonstrative procedure in speech and the non-conceptual language.

References

Antas, J., Majewska, M. (2016), W poszukiwaniu jednostki mowy. Metodologiczne refleksje w obliczu nowego rozumienia języka, Półrocznik Językoznawczy Tertium 1 (1&2), 3–21.
Czapiga, Z. (2015), O ekspresywności wypowiedzeń emotywnych (na materiale języka rosyjskiego i polskiego). Acta Universitatis Lodziensis Folia Linguistica Rossica. 11, 19–27.
Dokulil, M. (1979), Teoria derywacji. Wrocław.
Kiklewicz, A. (2009), Akty mowy: klasyfikacja dychotomiczna. Media. Kultura. Komunikacja społeczna. Nr 5, Olsztyn. 87–110.
Kiklewicz, A. (2010), Tęcza nad potokiem… Kategorie lingwistyki komunikacyjnej, socjolingwistyki i hermeneutyki lingwistycznej w ujęciu systemowym. Łask.
Leszczak, O. (2002), Metodologiczne zasady wartościowania i wartość jako koncept metodologiczny. W: Dialog. Komparatystyka. Literatura. Warszawa. 33–65.
Lubaś, W. (2003), Polskie gadanie. Podstawowe cechy i funkcje potocznej odmiany polszczyzny. Opole.
Madeja, A. (2012), Sapie, dyszy i dmucha. Postscriptum Polonistyczne. Katowice. Nr (2)10. 219–230.
Michalski, R. (2015), Geneza języka w perspektywie antropologicznej – stanowiska Arnolda Gehlena i George’a Herberta Meada. W: Filozofia i nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne. T. 3. 77–94.
Orwińska-Ruziczka, E. (1992), Funkcje językowe interiekcji w świetle materiału słowackiego i polskiego. Kraków.
Pajdzińska A.,(1990), Jak mówimy o uczuciach?: poprzez analizę frazeologizmów do językowego obrazu świata. W: Językowy obraz świata, pod red. J. Bartmińskiego. Lublin. 87–107.
Polański, K. (1999), Funkcje języka (mowy). W: Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, pod red. K. Polańskiego, Wrocław – Warszawa – Kraków. 190.
Rejter, A. (2009), Zewnętrznojęzykowe uwarunkowania przeobrażeń kategorii semantyczno-kulturowych ekspresywnych apelatywnych nazw osób w polszczyźnie. W: Cichońska, M. (red.), Kategorie w języku: język w kategoriach. Katowice. 236-245.
Rogala, A. (2019), Niesemantyczne operatory emocji. Prace językoznawcze. 21/4. 195–210.
Skubalanka, T. (1995), O ekspresywności języka. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne. 27. 123–135.
Szumska, D. (2000), O emocjach bez emocji. W: Uczucia w języku i w tekście. Wrocław. 199–208.
Лещак, O. (2000), К проблеме понятия функции в функционально-прагматической методологии. W: Rozważania metodologiczne. Język – Literatura – Teatr. Warszawa. 243–254 [Leshchak, O. (2000) K probleme ponyatiya funktsii v funktsionalno-pragmaticheskoy metodologii. W: Rozważania metodologiczne. Język – Literatura – Teatr. Warszawa. 243–254].
Лещак, O. (2018), Методологические основания и истоки российской ономасиологии: проблема соотношения номинации и предикации. Studia Methodologica. Nr 46. 7–21 [Leszczak, O. (2018) Metodologicheskiye osnowaniya i istoki rossiyskoy onomasiologii: problema sootnosheniya nominatsii i predikatsii. Studia Methodologica. Nr 46. 7–21].
Лещак, C., Лещак, O. (2005), Ономасиологический анализ сверхсловных неидиоматических знаков в современном русском языке. Studia Rusycystyczne Akademii Świętokrzyskiej. Kielce. T. 14. 151–167 [Leszczak, S., Leszczak, O. (2005), Onomasiologicheskiy analiz sverkhslovnikh neidiomaticheskikh znakov v sovremennom russkom yazike. Studia Rusycystyczne Akademii Świętokrzyskiej. Kielce. T. 14. 151–167].
Лещак, C. (2007), Языковое клише. Прагматика, семантика и структура аналитических номинативных неидиоматических знаков в современном русском языке. Kielce [Leszczak, S. (2007), Yazikovoye klishe. Pragmatika, semantika i strukura analiticheskikh neidiomaticheskikh znakov v sovremennom russkom yazike. Kielce].
Published
2020-09-03
How to Cite
Czajkowski, P. (2020). EKSPRESJA JAKO RODZAJ WERBALIZACJI I EKSPRESYWY WERBALNE W UJĘCIU ONOMAZJOLOGICZNYM. Studia Methodologica, 50, 100-112. https://doi.org/10.25128/2304-1222.20.50.08