LEXICAL EXPOSURES OF DIRECT EMOTIONAL EXPRESSION IN COMMUNICATION

Keywords: emotion, communication, token, cultural code.

Abstract

The article presents an attempt to analyze the lexical potential of the expression of emotions. The current state of research on emotions clearly indicates their expansiveness, expressed in various fields of science: in linguistics, biological sciences, psychology, philosophy or sociology. The paper presents the definitions and typologization of emotions, as well as the problem of their presentation in the process of verbal communication.

Author Biography

Piotr Czajkowski

Докторант уныверситету ім. Яна Кохановського, Кельце, Польща

https://orcid.org/0000-0002-4628-8666

References

Banaszczyk, M., Interiekcja ekspresywna w języku rosyjskim. Biologiczne i społecznokulturowe uwarunkowania procesów innowacyjnych w komunikacyjnych aktach ekspresywno-interiekcyjnych, Rozprawa doktorska, Poznań 2010

Bednarczyk, M., Klasyfikacje wykrzykników w badaniach polskich i niemieckich, „Lingwistyka Stosowana”, 11, Kraków 2014, s. 83–89

Błachnio, A., Przepiórkowska, A. Coraz bliżej emocji. Słowo wstępne, „Psychologia Społeczna”, Lublin 2013, tom 83 (26), s.247–250.

Czapiga, Z., O ekspresywności wypowiedzeń emotywnych (Na materiale języka rosyjskiego i języka polskiego), „Acta Univesrsitatis Lodzienis. Folia Lingvistica Rossica”, 2015, nr 11, s. 19–27

Dąbrowski, A. O naturze emocji, „Filozofuj ! magazyn popularyzujący filozofię”, 2017, nr 4 (16).

Grabias, S. O ekspresywności języka. Ekspresja a słowotwórstwo. Lublin 1981.

Grochowski, M. Wyrażenia funkcyjne. Studium leksykograficzne. Kraków 1997.

Grzegorczykowa, R., Pojęcie językowego obrazu świata, [w:] Językowy obraz świata pod red. J Bartmińskiego, Lublin 1999.

Jakobson, R. On Language. Cambridge-London 1995.

Jarymowicz, M., Imbir, K. Próba taksonomii ludzkich emocji, „Przegląd Psychologiczny”, 2010, t.53 nr 4, s.439–461.

James, W. What is an Emotion. “Mind” (34), 1884, p. 188–205.

Kiklewicz, A., Współczesne kierunki badań w zakresie lingwistyki komunikacyjnej, „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna”, Olsztyn 2006, nr 2, s.207–223

Kuś, K. Teoria emocji Anny Wierzbickiej, „Linguistica Copernicana”, 2010, nr 1 (3).

Maruszewski, T., Doliński, D., Łukaszewski, W., Marszał-Wiśniewska, M. Emocje i motywacja. w: Psychologia. Podręcznik akademicki,. (red.) J. Strelau, D. Doliński, Gdańsk 2008

Nowakowski, P. Emocjonalne podłoże wypowiedzi językowych. Zarys problematyki z perspektywy biolingwistyki, [w:] Język. Komunikacja. Informacja, (red.) P. Nowak, P. Nowakowski, Poznań 2006, s. 143–155.

Rejter, A. Leksyka ekspresywna w historii języka polskiego : kulturowo-komunikacyjne konteksty potoczności. Katowice 2006.

Skubalanka, T., O ekspresywności języka, “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Lublin 1972 ,Vol. 27, s. 123-135

Słownik psychologiczny. (red), W. Szewczuk. Warszawa 1979

Smółkowa, T. Nominacja językowa. Na materiale nazw rzeczownikowych, Wrocław 1989.

Stępień, M. Wiedza o emocjach: badania nad strukturą i zmianami rozwojowymi, „Psychologia Rozwojowa”, 2007, t. 12, nr 1 s.49-59.

Tokarski, W. Słownictwo jako interpretacja świata, w: Współczesny język polski . Lublin 2001, s. 343–370

Tymiakin, L. O triadzie komunikacyjnej: wartościowanie – emocje – ekspresja, „Annales UMCS. Educatio Nova”, 2017, vol. II.

Wierzbicka, A. Język – umysł – kultura, Warszawa 1999.
Published
2019-12-19
How to Cite
Czajkowski , P. (2019). LEXICAL EXPOSURES OF DIRECT EMOTIONAL EXPRESSION IN COMMUNICATION. Studia Methodologica, 49, 114-126. https://doi.org/10.25128/2304-1222.19.49.10