Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Ви філолог, пишете наукові статті і шукаєте журнал, де б Ваші праці побачили світ?

Тоді пропонуємо Вам надіслати результати Вашого дослідження до редакції рецензованого альманаху «Studia methodologica» і долучитися до формування чергового випуску.

Наш альманах «Studia methodologica» є міжнародним фаховим виданням, його внесено до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus.

Науковий альманах «Studia methodologica» створено Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка спільно з Свєнтокшиським університетом імені Яна Кохановського в Кельцах (Польща) для публікації результатів досліджень у галузі методології гуманітарних наук.

Зверніть увагу, що матеріали друкуються мовою ориґіналу зі збереженням авторської стилістики. Статті публікуються лише за умови позитивного рецензування. Альманах існує на засадах самофінансування. Публікація статей платна.

Оформіть Вашу статтю в альманах за такими правилами:
УВАГА! Загаловок статті подається ДВОМА мовами (мовою оригіналу та англійською мовою).
Формат. Текст статті подається в електронному вигляді: у редакторі MS Word з розширенням doc або rtf. Кегль – 14. Шрифт Times New Roman.
Структура статті. Стаття має містити такі елементи: постановка проблеми, огляд літератури, новизна, мета, актуальність, методологія (теоретична база дослідження), результати дослідження, обговорення і висновки, література.
Композиція: вгорі – назва статті; нижче – ім’я та прізвище автора; далі – науковий ступінь, учене звання, посада, назва закладу, де працює чи навчається автор, адреса закладу, електронна пошта автора; ORCID; нижче – індекс УДК (Універсальної десятинної класифікації).
Анотації. Далі подаються анотації англійською, польською та українською мовами. Назва анотацій – ABSTRACT. Обсяг анотацій – 150 слів. Оскільки анотація – це самостійне джерело інформації, що використовується в наукометричних базах, бажано, щоб структура її була такою: вступне слово про тему дослідження («The article deals with»; «This article examines the...»; «In this article, I explore...»); мета наукового дослідження («The aim of this study»); опис теоретичного і практичного значення роботи («The article gives a detailed analysis of...»); опис методології дослідження; основні результати («This article reports the results of a...»; «The main idea of the article is...»), висновки дослідницької роботи («The article is of interest to...»); цінність проведеного дослідження («The article is of great help to...»).

Цитати в тексті оформляються за зразком « », або «” ”». Використані джерела містяться наприкінці статті (ЛІТЕРАТУРА), в тексті оформляється за Гарвардським стилем
(Harvard Referencing Style)

Відомості про авторів. На окремій сторінці подаються загальні відомості про авторів українською та англійською мовами: ПІБ, номер телефону, поштова адреса, ВНЗ, кафедра, вчене звання та ступінь, науковий керівник, місце роботи, посада, e-mail, ORCID. Для авторів без ступеню стаття супроводжується рецензією наукового керівника. Відомості про автора подаються перед заголовком статті.
Увага! Література подається мовою оригіналу та транслітом (джерела нелатинським алфавітом).
Орієнтовний обсяг статей – 0,5 - 1 друкованого аркуша (12-24 сторінок).
Засвідчення авторства. Разом із матеріалом статті та інформацією про авторів потрібно
надіслати засвідчення оригінальності тексту.


Статті подаються в електронному варіанті на е-mail: studiamethodologica@gmail.com

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.